Home · Články · Fórum · Luterán Blog July 07 2020 09:26:28
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

DVD prehrávač FERGUSON D 880 HX

PREDNÝ PANEL
ZADNÝ PANEL
Súčasťou balenia je:
Základné audio/video prepojenie:aleboaleboaleboNastavenie:
1. Zapnite DVD prehrávač stlačením tlačidla Power na diaľkovom ovládači.
2. Stlačte SETUP na ovládači DVD prehrávača “General Setup page (hlavné nastavenie)”.
3. Stlačením šípky nadol t zvýraznite “OSD Language (OSD jazyk)” a stlačteá.
4. Pomocou šípiek s t vyberte jazyk a stlačte OK.
5. Stlačte SETUP pre opustenie Menu.


Použitie:
1. Po vložení disku do podávača a jeho uzavretiu sa prehrávanie spustí automaticky.
2. Pomocu šípiek s t sa pohybujete v možnostiach ponuky disku.
3. Stlačením PLAY spustíte prehrávanie disku.
4. Stlačením STOP prehrávanie zastavíte.


Pripojenie TV s možnosťou HDMI:
1. Pomocou kábla typu HDMI pripojte výstup HDMI DVD prehrávača so vstupom HDMI IN na HDMI TV.
2. Pre počúvanie zvuku iba cez TV nastavte HDMI pripojenie v DVD prehrávači takto: /Digital Output - PCM Only/ a (HDMI Audio Setup - On).Pripojenie TV s možnosťou DVI:
1. Pomocou kábla typu HDMI-DVI pripojte výstup HDMI DVD prehrávača so vstupom DVI IN na DVI TV.
2. Pre počúvanie zvuku z DVD prehrávača použijte niektoré so zvukových pripojení, inak nebudete z DVI TV zvuk počuť.Použitie zásuvky SCART
Pripojenie pomocou kábla SCART vám zjednoduší použitie obrazu i zvuku z DVD prehrávača.

Káblom SCART prepojte zásuvku SCART DVD prehrávača (TV OUT) so vstupnou zásuvkou SCART na TV (kábel nie je priložený).Použitie zásuvky kompozitného videa (CVBS)
Kompozitným káblom video (žltý) pripojte zásuvku VIDEO OUT (CVBS) DVD prehrávača so vstupnou zásuvkou TV (označenou A/V IN, Composite alebo Baseband), kábel nie je priložený.Použite zásuviek Component Video (YPbPr)
1. Káble pre komponentné pripojenie (červený/ modrý/ zelený) spojte s konektormi YPbPr tohto prehrávača DVD s príslušnými vstupmi Component (alebo označenými YPbPr) na TV (kábel nie je priložený).
2. Pre počúvanie hudby z DVD prehrávača v TV prepojte zvukovými káblami (červený/ biely) zásuvky AUDIO OUT (L/R) DVD prehrávača s príslušnými vstupmi AUDIO IN na TV (kábel nie je priložený).Voliteľné pripojenie ku zvukovému systému
1. Zvoľte jeden so spôsobov pripojenia obrazu (CVBS VIDEO IN, SCART alebo COMPONENT VIDEO IN) podľa možností použitého TV.
2. Pomocou zvukového kábla (červený/biely) spojte konektory AUDIO OUT (L/R) DVD prehrávača s príslušnými vstupmi AUDIO IN na zvukovom systéme, kábel nie je priložený.Použitie portu USB
1. Pripojte podporované USB zariadenie priamo do zásuvky USB na čelnom panely (viď obrázok vľavo).
2. Stlačte USB na ovládači, tým spristúpnite dáta v pripojenej USB pamäti.
3. Pred odpojením USB zariadenia zo zásuvky zastavte prehrávanie dát.Začíname
1. Zapnite TV a stlačením tlačidla POWER na DVD prehrávači, prehrávač zapnete.
2. Na TV sa zobrazí pozadie DVD.
3. Stlačte SETUP.
4. Stlačením vyberte - Video Setup Page.
5. Prepnite Component na YUV a potvrďte pomocou OK.
6. Prepnite Progressive na ON a potvrďte pomocou OK.
7. Zapnite progresívny režim na TV (podľa návodu k TV). Na TV sa objaví návod s ponukou. Stlačením šípky vľavo zvýraznite OK a potvrďte.Voľba TV systému podľa pripojeného TV
Pri prehrávaní disku DVD si musí systém disku, DVD systému i TV odpovedať. Pred zmenou systému výstupu DVD prehrávača sa informujte o možnostiach pripojeného TV.
1. Stlačte SETUP.
2. Stlačením šípky vpravo vyberte Video Setup Page.
3. Pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite TV Type a stlačte šípku vpravo.
4. Pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite jednu z možností:
PAL - zvoľte, pokiaľ pripojený TV pracuje v norme PAL. Výstupný signál diskov NTSC bude zmenený na formát PAL.
NTSC - zvoľte, pokiaľ pripojený TV pracuje v norme NTSC. Výstupný signál diskov PAL bude zmenený na formát NTSC.
Multi - zvoľte, pokiaľ je pripojený TV kompatibilný s PAL aj NTSC (mulstisystém). Výstupný signál bude odpovedať prehrávanému DVD.
5. Vyberte položku a stlačte OK. Sledujte návod na obrazovce a potvrďte voľbu.Nastavenie jazykových preferencií
Jazykové možnosti prehrávača sa líšia podľa oblasti, kde ste si zakúpili DVD prehrávač.


Voľba jazyka ponuky OSD
V tejto ponuke si volíte jazyk DVD prehrávača, ktorý sa zobrazuje na televízore. Jazyk ponuky prístroja na obrazovke (On screen displej) zostáva podľa vášho nastavenie bez ohľadu na vložený disk.
1. Stlačte SETUP.
2. Stlačením šípky vpravo vyberte General Setup Page.
3. Pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite OSD Language a potom stlačte šípku vpravo.
4. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte jazyk a stlačte OK.Voľba jazyka zvuku (Audio), tituliek (Subtitle) a ponuka disku (Disc Menu)
Môžete si vybrať požadovaný jazyk zvukového doprovodu či zvukovej stopy, jazyk tituliek a ponuky disku. Pokiaľ disk neobsahuje požadovaný jazyk, použije sa základné jazykové nastavenie disku.
1. Zastavte prehrávanie (pokiaľ sa prehráva disk) dvojitým stlačením STOP a potom na diaľkovom ovládači stlačte SETUP.
2. Stlačte šípku vpravo a vyberte Preference Page.
3. Pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite jednu z uvedených možností a stlačte šípku vpravo.

Audio - určuje jazyk zvukovej stopy disku
Subtitle - volí jazyk titulkov
Disc Menu - určuje jazyk ponuky disku
4. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte jazyk a stlačte OK.
5. Kroky 3 - 4 opakujte aj pre ďalšie nastavenia v tejto ponuke.Spustenie prehrávania disku
1. Zapnite TV a nastavte správny vstup pre DVD prehrávač.
2. Stlačením STANDBY-ON zapnite DVD prehrávač. Na TV sa zobrazí pozadie DVD.
3. Pomocou OPEN/ CLOSE otvorte podávač disku.
4. Vložte disk do podávača popisom nahor a ďalším stlačením OPEN/ CLOSE.
5. Prehrávanie sa spustí automaticky. Pokiaľ nie, tak stlačte PLAY/PAUSE.


FUNKCIE PREHRÁVANIARežimy opakovaného prehrávania
Možnosti opakovaného prehrávania sa môžu líšiť podľa typu disku.
1. Pri prehrávaní disku stlačením REPEAT vyberiete túto možnosť.
2. Opakované prehrávanie ukončíte stlačením STOP.


Použitie ponuky disku (Disc Menu)
Podľa prevedenia disku sa na TV môže zobraziť po vložení disku ponuka.
Voľba funkcií alebo položiek prehrávania:
•použijte tlačidla s t alebo číselnú klávesnicu 0 - 9 na diaľkovom ovládači, potom spusťte prehrávanie stlačením OK.
Zobrazenie alebo vypnutie ponuky
• stlačte MENU na diaľkovom ovládači.


Zväčšenie obrazu
1. Pri prehrávaní stlačením ZOOM zväčšite obraz do požadovanej veľkosti. Pomocou všetkých šípiek môžete obrazom pohybovať.
Počas prispôsobovania obrazu sa prehrávanie automaticky nezastaví, ale pokračuje ďalej.
2. Ďalším stlačením tlačidla ZOOM sa vrátite do pôvodnej veľkosti.


Pomalé prehrávanie (Slow Motion)
1. Stlačte šípky nahor/nadol behom prehrávania a vyberte požadovanú rýchlosť: 1/2, 1/4, 1/8 alebo 1/16.
2. K normálnemu prehrávaniu sa vrátite stlačetním PLAY/ PAUSE.


Pokračovanie prehrávania od miesta posledného zastavenia prehrávania (resume)
Prístroj si pamätá polohu posledných 5 diskov aj po ich vybratí a vypnutí prehrávača do režimu STAND-BY. Automatické pokračovanie prehrávania (auto resume) pracuje s diskami typu DVD, VCD, SVCD a CD.
•Vložte jeden z naposledy prehrávaných diskov. Behom prvých 10 sekúnd prehrávania sa zobrazí “Play from start, press (PREV).
• Behom tejto doby môžte stlačením PREV spustiť prehrávanie od začiatku disku.
• Zrušenie režimu resume: pri zastavenom prehrávaní stlačte opäť STOP.


Použite ponuky OSD
Ponuka na obrazovke OSD zobrazuje informácie o prehrávanom disku (napr. číslo titulu, kapitoly, prehrávaciu dobu, jazyk zvuku/ titulkov). Veľa operácií je možné previesť bez prerušenia prehrávania.
• Behom prehrávania stlačte SEARCH na diaľkovom ovládači. Na obrazovke TV sa objaví prehľad dostupných informácií o disku v tomto poradí:


Voľba titulu/ kapitoly/ skladby
1. Stlačte šípky nahor/nadol zvýraznite Title/ Chapter alebo Tack a stlačením šípky vpravo vyberte.
2. Pomocou alfanumerickej klávesnice 0 -9 zadajte platné číslo.
3. Stlačte OK a potvrďte.


Zvuk/ titulky
1. Stlačte šípky nahor/nadol, zvýraznite Audio alebo Subtitle a stlačením
otvorte.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte požadovaný jazyk.
3. Stlačte OK a potvrďte. Aktuálny jazyk zvuku alebo tituliek sa zmení na zvolený.


Uhol/ kamera
1. Stlačte šípky nahor/nadol zvýraznite Angle a stlačením šípky vpravo otvorte.
2. Z alfanumerickej klávesnice zadajte platné číslo.
3. Stlačte Ok a potvrďte. Prehrávanie sa prepne na zvolený uhol pohľadu.


Funkcia náhľadu (Preview)
Funkcia náhľadu dovoľuje zobraziť súčasne obraz so 6 stopami na jednej obrazovke.
1. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte Preview a stlačením šípky vpravo otvorte. Zobrazí sa ponuka náhľadu.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte typ náhľadu a stlačte OK. Na TV sa objavia obrazy jednotlivých segmentov.
3. Pomocou šípiek nahor/nadol vpravo/vľavo vyberte skladbu alebo zadajte požadované číslo pomocou alfanumerickej klávesnice 0-9 a potom stlačte OK. Prehrávanie sa automaticky spustí od zvolenej skladby.


Zmena jazyka zvuku
Pre DVD:
• stlačením AUDIO vyberte iný jazyk zvukového doprovodu.
Pre VCD:
• stlačením AUDIO vybere dostupné zvukové kanály podľa disku (MONO LEFT, MONO RIGHT, MIXMONO, STEREO).


Titulky
• stlačením SUBTITLE vyberte iný jazyk tituliek.


MOŽNOSTI PONUKY DVDPoužitie ponuky General Setup
1. Stlačte SETUP na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou šípky vpravo/vľavo vyberte General Setup Page.


OSD Language (Jazyk OSD) - táto ponuka obsahuje rôzne jazykové nastavenie displeja na TV obrazovke.

SLEEP (Časovač vypnutia) - funkcia umožňuje automatické vypnutie DVD prehrávača po nastavenej dobe.

DivX VOD registration code - registračný kód DivX VOD vám umožňuje požičiavanie a nákup videa pomocou služby DivX z internetu. Ďalšie informácie nájdete na www.divx. com/vod
1. V General Setup Page vyberte pomocou šípky nahor/nadol (DivX(R) VOD Code a stlačte šípku vpravo. Zobrazí sa registračný kód.
2. Pomocou OK opustite obrazovku.
3. Registračný kód použijte pri nákupe alebo požičania videa pomocou služby DivX VOD na www.divx.com/vod.


Ponuka Audio Setup (nastavenie času)
1. Stlačte SETUP na ovládači.
2. Pomocou šípky doprava/doľava vyberte Audio Setup Page.Analog Output (analógový výstup) - umožňuje nastavenia stereofonného analogového výstupu DVD prehrávača.
1. V Audio Setup Page vyberte pomocou šípky nahor/nadol Analog Outup a stlačte šípku vpravo. Stereo vyberte pokiaľ pripojené zvukové zariadenie používa iba 2 predné reproduktory. LT/RT zvoľte pri pripojené prehrávača k dekóderu Dolby Pro Logic. V Surr dovoľuje DVD prehrávaču použitie virtuálnych priestorových efektov.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačením OK potvrďte.


Digital Audio Setup (digitálny zvuk) - táto položka obsahuje nastavenie Digital Output, LPCM Output a HDMI Audio Setup.
1. V Audio Setup Page vyberte pomocou šípky nahor/nadol Digital Audio Setup a stlačte šípku vpravo.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačením šípky vpravo otvorte.
3. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačením OK potvrďte.
• Digital Output - digitálny výstup nastavte podľa pripojeného zvukového zariadenia.
- All - vyberte v prípade, že je pripojené zvukové zariadenie vybavené dekóderom viackanálového priestorového zvuku formátu Dolby Digital alebo MPEG-2.
- PCM Only - vyberte, pokiaľ nie je pripojený zosilňovač schopný dekódovať viackanálový zvuk. DVD prehrávač tak prevedie viackanálový zvuk Dolby Digital alebo MPEG-2 do dvojkanálového PCM - Pulse Code Modulation.
• LPCM Output - ak pripojíte DVD prehrávač k zosilňovaču kompatibilného s PCM pomocou digitálneho výstupu, nastavte LPCM Output.
- 48 K - prehrávanie disku so vzorkovacím kmitočtom 48 kHz
- 96 K - prehrávanie disku so vzorkovacím kmitočtom 96 kHz. Môže byť použité iba v režime Stereo-Classic Flat.
• HDMI Audio Setup - táto položka nastavuje výstup digitálneho zvuku cez HDMI kábel alebo cez digitálny koaxiálny výstup.
- On - nastavenie digitálneho výstupu zvuku cez kábel HDMI
- Off - nastavenie digitálneho výstupu zvuku cez koaxiálny kábel.

Night Mode (nočný režim) - tento režim optimalizuje posluch pri nízkej hlasitosti. Hlasitejšie pasáže sú potlačené a časti s nízkou hlasitosťou sú zosilnené tak, aby boli počuť.
1. V Audio Setup Page vyberte pomocou šípky nahor/nadol Night Mode a stlačte šípku vpravo. ON - vyberte pre obmedzenie hlasitosti. Táto funkcia je dostupná iba pre filmy so zvukom v Dolby Digital. OFF - vypne funkciu nočného režimu. Vyberte pre dosiahnutie plného dynamického rozsahu zvuku.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a sltačte OK.Ponuka Video Setup (nastavenie obrazu)
1. Stlačte SETUP na diakovom ovládači.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte Video Setup Page.

TV TYPE (typ TV) - ponuka obsahuje nastavenie normy obrazu podľa pripojeného TV.

Nastavenie TV displeja - nastavte pomer strán obrazu z DVD prehrávača podľa pripojeného TV. Zvolený formát musí byť dostupný na disku. Pokiaľ nie je, nastavenie nebude mať na obraz vplyv.
1. Vo Video Setup Page vyberte pomocoušípky nahor/nadol TV displej a stlačte šípku vpravo.
4:3 Panscan - zvoľte, pokiaľ je použitý TV v normálnom formáte a DVD nie je formátované pre širokouhlé zobrazenie. Na TV sa zobrazý široký obraz cez celú obrazovku, časti po stranách budú obrezané.
4:3 Letterbox - zvoľte, pokiaľ je použitý TV v normálnom formáte a DVD je formátované pre širokouhlé zobrazenie. Na obrazovke budú čierne pruhy v hornej a dolnej časti.
16:9 - zvoľte, pokiaľ je použitý TV so širokouhlou obrazovkou (pomer strán 16:9).
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačením OK potvrďte.

Progressive - v režime progresivného (neprekladaného) zobrazenia môžete sledovať obraz vo vyššej kvalite bez rušivého blikania. Režim je možné použiť iba pre pripojenie DVD prehrávača ku kompatibilnému TV pomocou výstupu YPbPr. V ostatných prípadoch bude obraz skreslený.
1. Vo Video Setup Page vyberte pomocou šípky nahor/nadol Progressive a stlačte šípku vpravo.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačením OK potvrďte.

Component - nastavenie umožňuje prepínať komponentný obrazový výstup medzi RGB (v zásuvke SCART) a prekladaným YPbPr.
1. Vo Video Setup Page vyberte pomocou šípky nahor/nadol Component a stlačte šípku vpravo. YUV - zvoľte pre pripojenie pomocou prekladaného YPbPr. RGB - zvoľte pre pripojenie pomocou zásuvky SCART.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačením OK potvrďte.

HDMI VIDEO SETUP - v režime nastavenia HDMI Video Setup sú : Resolution a Wide Screen Format.
1. Vo Video Setup Page vyberte pomocou šípky nahor/nadol HDMI Video Setup a stlačte šípku vpravo.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte položku a stlačením šípky vpravo potvrďte.
3. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačením OK potvrďte.

Resolution - rozlíšenie obrazu môžete zvoliť podľa svojho priania a pripojeného zariadenia HDMI.
480p: progresívny výstup so 480 riadkami pre NTSC TV.
576p: progresívny výstup s 576 riadkami pre PAL TV.
720 p: progresívny výstup po prepočte na 720 riadkov.
1080i: prekladaný výstup po prepočte na 1080 riadkov.
1080p: progresívny výstup po prepočte na 1080 riadkov.
Auto: výstup sa nastaví automaticky podľa rozlíšenia pripojeného HDMI zariadenia. Vyberte pre automatické zobrazenie v najlepšom nastavení.


Možnosti ponuky Preference (predvoľby)
1. Stlačte dvakrát STOP (pokiaľ je to nutné) a potom stlačte SETUP na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte Preference Page.Subtitle - titulky/ Audio - zvuk/ Disc Menu - ponuka disku - ponuka obsahuje rôzne môžnosti nastavenia jazyka zvuku, tituliek a ponuku, ktorá obsahuje DVD disk.

Parental (rodičovský zámok) - niektoré DVD disky sú opatrené hodnotením úrovne ochrany, priradeným celému disku alebo niektorým scénam. Táto funkcia vám umožní nastaviť obmedzenie prehrávania. Úroveň ochrany je označovaná 1 až 8 a jej význam závisí na krajine použitia. Môžete zakázať prehrávanie niektorých diskov, prípadne povoliť prehrávanie niektorých diskov s alternatívnymi scénami.
1. V Preference Page pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite Parental a stlačte šípku vpravo.
2. Pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite úroveň ochrany pre vložený disk a stlačte OK. Pre vypnutie rodičovského zámku a prehrávania všetkých diskov bez obmedzenia zvoľte 8. Adult.
3. Pomocou alfanumerickej klávesnice 0 - 9 zadajte šesťmiestné heslo a stlačením OK potvrďte.


Ponuka JPEG
1. V Preference Page pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite JPEG Nav a stlačte šípku vpravo.
WITHOUT MENU - voľba zobrazenia všetkých súborov z disku Picture CD.
WITH MENU - zobrazí sa iba ponuka zložiek diskov Picture CD.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačte OK.

Zmena hesla - k prehrávaniu zakázaných diskov potrebujete zadať šesťmiestné heslo. Pre rodičovský zámok (parental control) a zámok disku (disc lock) sa používa rovnaké heslo.
1. V Preference Page pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite Password a stlačte šípku vpravo a vyberte Change.
2. Stlačte OK, na obrazovke sa objaví ponuka.
3. Z alfanumerickej klávesnice 0 - 9 zadajte staré šesmiestné heslo. Pokiaľ meníte heslo prvýkrát zadajte “136900”. Pokiaľ ste heslo zabudli zadajte “136900”.
4. Zadajte nové šesťmiestné heslo.
5. Opäť zadajte nové šesťmiestné heslo pre potvrdenie.
6. Potvrďte stlačením OK.

Návrat k originálnemu nastaveniu - voľbou funkcie Default resetujete všetky nastavenia a osobné úpravy na zakladné hodnoty. Výnimkou sú iba hesla pre rodičovský zámok a zámok disku.
1. V Preference page pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite Default a stlačením šípky vpravo vyberte Reset.
2. Stlačením OK potvrďte. Všetky nastavenia sa vrátia na základné hodnoty.

Nastavenie tituliek DivX - môžete nastaviť typ fondu, ktorý bude podporovať titulky vloženého DivX disku.
1. V DivX Subtitle Setup Page pomocou šípky nahor/nadol zvýraznite Subtible Codepage a stlačte šípku vpravo. CP 1252 - Standard - Albannia, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, German, Italian, Kurdish, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish and Turkish. CP 1251 - Cyrillic - Bulgarian, Belorussian, English, Macedonian, Moldavian, Russian, Serbian and Ukrainian. CP 1250 - Central European - Albanian, Croat, Czech, Dutch, English, German, Hungarian, Irish, Polish, Romania, Slovak, Slovene and Sorbian.
2. Pomocou šípky nahor/nadol vyberte nastavenie a stlačením OK potvrďte.Text: Bc. Holakovský Peter
Foto: Bc. Dopiriaková Lenka

Komentáre

Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 3,300
Neaktivovani členovia: 0
Najnovší člen: y2yj44hd
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás