Home · Články · Fórum · Luterán Blog July 07 2020 07:03:16
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

FERGUSON DF 9000 PVR a DF 6000 CR


HLAVNÉ MENU (obr.1)

Skladá sa zo šiestich častí: Manažér kanálov, Programový sprievodca, Časovač, Inštalácia, Nástroje a Podmienený prístup.
Medzi jednotlivými položkami menu sa môžete pohybovať pomocou šípiek a vybranú položku potvrdíte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači.INŠTALÁCIA

Obsahuje päť položiek, ktoré slúžia na nastavenie prijímača: Nastavenie antény, Vyhľadávanie, Nastavenia systému, Rodičovský zámok, Firemné nastavenia.

NASTAVENIE ANTÉNY DiSEqC 1.2 (obr.2)

Stlačte farebné tlačidlo, pri ktorom je napísané DiSEqC 1.2.
Anténa - nastavte číslo pozície požadovanej družice (1 - 16).
Družica - zo zoznamu si vyberte požadovanú družicu.
LNB - zo zoznamu si vyberte typ vášho LNB.
Prepínač 0/12 V, 22 kHz Tone, DiSeqC - nastavte podľa spôsobu zapojenia vašej antény.
Nastavenie pásma C/Ku - nastavte podľa požadovaného príjmu programov a typu LNB.
Nastavenie krajných polôh motora - tlačidlami vľavo, vpravo na DO nastavte východný limit a potom západný limit vášho motora.
Zrušenie limitov - vyberte v menu Zmaž DiSEqC limit a stlačte tlačidlo OK.
Po ukončení všetkých nastavení môžete začať s vyhľadávaním programov a ukladaním pozícií družíc stlačením modrého tlačidla.NASTAVENIE FIXNEJ PARABOLY (obr.3)


Stlačte farebné tlačidlo, pri ktorom je napísané Bez motora.
Anténa - nastavte číslo pozície požadovanej družice (1 - 16) pre prepínač.
Družica - zo zoznamu si vyberte požadovanú družicu.


Prepínač 0/12 V, 22 kHz Tone, DiSEqC - nastavte podľa spôsobu zapojenia vašej antény.
Nastavenie pásma C/Ku - nastavte podľa požadovaného príjmu programov a typu LNB.
Po ukončení všetkých nastavení môžete začať s vyhľadávaním programov stlačením modrého tlačidla.

NASTAVENIE USALS (obr. 4)


Stlačte farebné tlačidlo, pri ktorom je napísané USALS.
Anténa - nastavte číslo pozície požadovanej družice (1 - 16).
Družica - zo zoznamu si vyberte požadovanú družicu.
LNB - zo zonamu si vyberte typ vášho LNB.
Prepínač 0/12 V, 22 kHz Tone, DiSeqC - nastavte podľa spôsobu zapojenia vašej antény.
Nastavenie pásma C/Ku - nastavte podľa požadovaného príjmu programov a typu LNB.


Stlačením OK na položke USALS sa zobrazí ďalšie menu (obr.5).
USALS - zapnite ho nastavením na ON

Zemepisná dĺžka - zadajte v stupňoch vašej polohy, alebo podľa nastavenia antény.

Zemepisná šírka - zadajte v stupňoch vašej polohy, alebo podľa nastavenia antény.
Toto nastavenie musíte urobiť pre každú jednú družicu.
Pri nastavení USALS skontrolujte, či je motor v polohe nula.


Po zapnutí systému USALS môžete pokračovať vo vyhľadavaní programov.

VYHĽADÁVANIE (obr. 6)


Anténa - vyberte požadované poradia antény
Družica - stlačením tlačidla OK sa zobrazí zoznam družíc, požadovanú si vyberte.

Pozícia - v prípade nastavenia motora DiSEqC 1.2 - pomocou tlačidiel vľavo, vpravo nájdite polohu družice (čo najvyšší signál podľa indikátora). Pozíciu uložíte stlačením tlačidla OK. V prípade použitia systému USALS nie je potrebné nastavovať polohy družíc - motor sa natočí automaticky.

Transpondér - môžete vybrať jeden z transpondérov. Po stlačení tlačidla OK sa objaví zoznam transpondérov. Pokiaľ v zozname nenájdete požadovaný transpondér musíte manuálne zadať jeho parametre - Add New TP, frekvenciu, prenosovú rýchlosť a polarizáciu.


Vyhľadávanie (obr.7) - aktivácia modrým tlačidlom

Výber - len FTA ( iba nekóvane) , všetko (kodované + nekódované)
Trieď - FTA /kódované/A-Z - programy budú zotriedené podľa vybraných kritérií.
NIT - vyhľadávanie podľa vysielaného paketu - záleží na províderovi
Typ - družica/TP/PID (družica - prehľadanie vybranej družice, TP - prehľadanie vybraného transpondéra, PID - prehľadanie podľa PIDov).


Edituj - žlté tlačidlo (obr.8)

Zmeniť TP - umožňuje zmeniť parametre transpondéra
Zmaž TP - odstránenie transpondéra
Rename - umožňuje zmeniť názov družice


NASTAVENIA SYSTÉMU (obr.9)


Jazyk menu - zvoľte si požadovaný jazyk.
Jazyk audio - zvoľte si požadovaný jazyk zvuku (program musí byť vysielaný vo viacerých jazykových mutáciách).
Jazyk tituliek - len ak sú titulky vysielané.
Napájanie LNB - ak je prijímač zapojený samostatne, nastavte ON.
Formát obrazu - zvoľte podľa vysielania a typu vášho televízneho prijímača.
Video výstup - zvoľte podľa typu vášho televízneho prijímača.
Typ televízora - vyberte vhodný typ normy.
Info lišta - nastavenie dĺžky zobrazenia informačnej lišty.
Spusť na programe - môžete nastaviť program, ktorý sa automaticky spustí po zapnutí prijímača.
Štandard UHF - vyberte typ normy UHF.
Kanál UHF - zvoľte požadovaný kanál UHF modulátora.
DiSEqC opakovanie - pokial máte problém s prepínačom LNB nastavte dva.


RODIČOVSKÝ ZÁMOK (obr.10)


Táto funkcia umožňuje uzamknutie vybraných programov heslom a zabraňuje
sledovaniu týchto programov deťmi a osobám, ktoré toto heslo nevedia.
Takisto je možné pomocou hesla zablokovať prístup do menu inštalácie.


Postup pri zmene hesla:
- vložte aktuálne heslo
- zvoľte rodičovský zámok - ON
- vložte nové heslo
- potvrďte nové heslo opätovným vložením

Pri kúpe nového prijímača je heslo 0000.

BLOKOVANIE PROGRAMU HESLOM (obr.11)


Je potrebné aktivovať funkciu rodičovský zámok (Rodičovský zámok obr.10) a prejsť do menu Manažér kanálov.
Stlačte zelené tlačidlo Edituj , kurzorom sa nastavte na zámky a stlačte OK. Tým sa aktivuje funkcia zamknutia programu.
Šípkami si zvoľte program, ktorý chcete zamknúť a po stlačení OK sa pri programe objaví symbol zámku.
Ak chcete program znovu odomknúť, po aktivácii funkcie zamknutia programu stlačte OK na zamknutom programe a symbol zámku zmizne.
Stlačením tlačidla Exit, opustite menu.


FIREMNÉ NASTAVENIA (obr.12)


Po potvrdení firemných nastavení sa zmažú všetky nastavenia, ktoré ste spravili a všetky naladené programy zmažú. Prijímač sa vráti do továrenského nastavenia.

Firemné nastavenie spravte len v prípade, že to naozaj chcete a viete si prijímač nanovo nastaviť. Znovunastavenie prijímača firmou je za poplatok, záruka sa na to nevzťahuje.


PODMIENENÝ PRÍSTUP (obr.13)


Pre sledovanie kódovaných programov potrebujete mať vloženú kartu v dekodéri. Prijímače DF-6000 a DF-9000 majú zabudovaný jeden univerzálny dekodér s podporou viacerých dekódovacích systémov vrátane systému CryptoWorks.
Prijímač DF-9000 má navyše dva CI sloty, do ktorých sa môžu vložiť dekódovacie moduly.
Informácie o kartách a moduloch zobrazite stlačením OK na položke Common Interface ( DF-9000).


VÝBER PROGRAMOV


Prepnutie na iný program možno vykonať troma spôsobmi :
- vyťukaním čísla programu na číselnej časti diaľkového ovládania
- stlačením tlačidla PR+ alebo PR - na diaľkovom ovládači
- stlačením tlačidla OK sa zobrazí zoznam so všetkými naladenými programami (obr.14).


V tomto zozname sa pohybujete hore, dole, vybraný program spustite tlačidlom OK.

Tento zoznam je možné triediť niekoľkými spôsobmi:
- všetko (zoznam všetkých programov)
- obľúbené (zoznam programov, ktoré ste si zvolili medzi obľúbené)
- družica (zoznam programov zotriedených podľa družíc obr.15)

- A - Z (zoznam programov podľa abecedy obr.16)

- CAS (zoznam programov podľa kódovania)

ZASTAVENIE OBRAZU


Stlačením tlačidla PAUSE sa obraz zastaví, opätovným stlačením PAUSE sa znova spustí.

PREPÍNANIE MEDZI TV/RADIO


Na prepínanie medzi zoznamom televíznych programov a rádiových programov slúži tlačidlo TV/RADIO.

INFORMÁCIE VYSIELANÉHO PROGRAMU (obr.17)


Stlačením tlačidla INFO sa zobrazí okno, kde si môžete pozrieť podrobné informácie o vysielanom programe.
Táto informácia sa zobrazí len v prípade, že je táto informácia spolu s programom vysielaná .


REGULÁCIA HLASITOSTI


Šípkou vľavo sa hlasitosť uberá, šípkou vpravo sa pridáva.

ZVUK MONO/STEREO


Opätovným stláčaním modrého tlačidla môžete prepínať medzi ľavým kanálom, pravým kanálom, alebo stereo zvukom.

VÝBER JAZYKA


Ak je program vysielaný vo viacerých jazykových mutáciách, stlačením červeného tlačidla sa medzi nimi môžete prepínať.

MANAŽÉR KANÁLOV (obr.18)


Umožňuje výber a editáciu TV a R programov a taktiež programov uložených na HDD (DF-9000).
Stlačením OK na položke TV kanál sa spustí Manažér kanálov. Na ľavej strane je zobrazený zoznam všetkých programov a na pravej strane informácie o programe a jeho náhľad. Náhľad je možné vypnúť stlačením modrého tlačidla.


Stlačením červeného tlačidla môžete zvoliť skupinu obľúbených programov. Stlačením OK na vybranom programe ho priradíte do aktuálnej skupiny. Opätovným tlačidlom ho z tejto skupiny vyradíte.

EDITÁCIA PROGRAMU (obr.19)


Toto okno sa vyvolá stlačením zeleného tlačidla v Manažéri kanálov. Zobrazí sa vám osem možností.


Presuň - stlačením tlačidla OK na tejto položke sa funkcia aktivuje. Šípkami hore, dole si vyberte program, ktorý chcete presunúť a stlačte OK. Namiesto čísla programu sa zobrazí znak presunutia. Šípkou hore alebo dole vyberte miesto, na ktoré chcete program presunúť a stlačte OK. Program sa presunie na zvolené miesto.

Zamkni - stlačte OK, čím aktivujete túto funkciu, vyberte si program, ktorý chcete uzamknúť a stlačte OK. Pri programe sa zobrazí zámok.

Zmaž podľa K - táto funkcia slúži na vymazanie jedného kanála. Potvrdíte ju stlačením OK, vyberte si program, ktorý chcete zmazať a znovu stlačte OK.

Zmaž podľa TP - táto funkcia umožňuje zmazať naraz všetky programy z jedného transpondéra. Zmazaním jedného programu sa automaticky zmažú všetky z toho istého transpondéra.

Zmaž podľa SAT - zmazaním jedného programu sa automaticky zmažú aj ostatné programy z tej istej družice.

Zmaž všetko - táto funkcia zmaže všetky naladené programy.

Premenuj K
- slúži na zmenu názvu programu. Vyberte si program, ktorý chcete premenovať. Aktivujte túto funkciu a zobrazí sa klávesnica (obr.20).


Premenuj FAV - slúži na zmenu názvu obľubenej skupiny.

TRIEDENIE PROGRAMOV (obr.21)


V manažéri TV kanálov sa táto funkcia aktivuje stlačením žltého tlačidla. Zobrazí sa menu, ktoré vám umožní zvoliť spôsob triedenia programov:

- kódované, nekódované
- podľa názvu družice
- podľa názvu kanálu
- tak, ako sú vysielané družiceRádiové programy je možné triediť tak isto ako televízne programy. Všetky zmeny rádiových programov sa vykonávajú v manažéri R kanálov.

NASTAVENIE ČASU (obr.22)


Toto menu nám umožňuje nastaviť aktuálny čas a dátum s možnosťou korekcie letného a zimného času.
Informácia o čase je tak isto vysielaná spolu s programom. Ak pozeráte nejaký zahraničný program, môže dôjsť k tomu, že si prijímač aktualizuje čas podľa tohto programu.


REZERVÁCIA ČASU (obr.23)


V tomto okne je možné naprogramovať zapnutie a vypnutie prijímača. Je možné nastaviť dátum, čas a program, na ktorom sa má program zapnúť alebo vypnúť. Takisto je možné zvoliť opakovanie denné, týždenné a mesačné a zvoliť, či má byť daný program nahrávaný na HDD alebo nie (DF 9000).
Prijímač umožňuje nastaviť 10 rôznych časovačov. Ak je zapnutá funkcia nahrávania, jednotlivé časy sa nesmú vzájomne prekrývať.


TECHNICKÉ PARAMETRE - DF 6000 CR

Frekvencia vstupného tunera 950 až 2150 MHz. Programová pamäť na 5000 programov, ovládanie motorov impulzmi DiSEqc 1.2 a USALS. OSD (On Screen Display) 256 farieb, možnosť vytvorenia 8 skupín obľúbených programov.
Teletextový dekodér v norme DVBETS 300706.
Technické vybavenie prijímača: 1 x čítačka kariet typu CryptoWorks, indikácia zapnutia/vypnutia prijímača LED diódou, 1 x vstupný F konektor, 1 x priechodzí F konektor, 1 x scart pre TV, 1 x cinch video výstup, 2 x L/R audio, 1 x digitálny audio výstup, 1 x RS 232.
Rozmery: 230 x 165 x 40 mm


TECHNICKÉ PARAMETRE - DF 9000 PVR

Počet programov v pamäti 5000, počet satelitných pozícií v pamäti 128, príjem v pásme C/Ku, zabudovaná čítačka typu CryptoWorks, 2 x CI slot.
Konektory: 1 x vstupný, 1 x priechodzí F konektor, 1 x RS-232, 2 x scart TV/VCR, IEC anténa, IEC výstup modulátor, 2 x cinch audio stereo analógový, 1 x cinch video, 1 x cinch 0/12 V, 1 x S-VHS výstup, 1 x koaxiálny výstup digitál audio, sieťový vypínač.
Po inštalácii HDD všetky obvyklé funkcie nahrávania, prehrávania a editovania.
Prijímač má funkciu SEMITWIN TUNER (jeden program sa nahráva, iný sa pozerá).
Rozmery prijímača sú 338 x 268 x 58 mm.Komentáre

Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 3,300
Neaktivovani členovia: 0
Najnovší člen: y2yj44hd
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás