Home · Články · Fórum · Luterán Blog July 07 2020 07:55:33
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

FERGUSON FP 9600 USB

POHĽAD NA PREDNÝ PANEL

POHĽAD NA ZADNÝ PANEL


ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE PRIJÍMAČA


Prepínať programy môžete tromi spôsobmi. Stlačením tlačidla CH (šípka hore), CH (šípka dole) prepínate o jeden program dopredu/dozadu. Stlačením tlačidla OK sa zobrazí zoznam naladených programov, v ktorom si príslušný program vyhľadáte a stlačením tlačidla OK ho potvrdíte (obr. 1). Program je možné prepínať aj zadaním čísla na diaľkovom ovládači.


V spodnej časti zoznamu programov je zobrazený význam farebných tlačidiel.

Stlačením červeného tlačidla sa zobrazí menu, v ktorom je možné zotriediť programy podľa začiatočného písmena.

Stlačením zeleného tlačidla sa zobrazí menu, v ktorom môžete programy triediť podľa abecedy (vzostupne a zostupne), nechať zobraziť len nekódované (FTA) alebo aj kódované programy (FTA+CAS). Potvrdením položky ALL CH sa zobrazí pôvodný neupravený zoznam.

Stlačením žltého tlačidla sa zobrazí zoznam favoritných skupín (FAV 1 - FAV 8).

Stlačením modrého tlačidla sa zobrazí zoznam naladených družíc. Stlačením tlačidla OK na názve družice sa zobrazia len programy danej družice (obr. 2).


Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači sa zobrazí grafické menu prijímača, ktoré pozostáva z piatich položiek (obr. 3). Slúži na nastavenie prijímača na ladenie a editáciu programov. V menu sa pohybujete kurzorovými tlačidlami. Stlačením tlačidla OK vstúpite do vybranej položky, stlačením tlačidla EXIT ju opustíte. Význam jednotlivých tlačidiel sa niekedy mení a je zobrazený v spodnej časti menu. Pri vstupe do niektorých položiek bude od vás vyžiadané heslo. Výrobcom nastavené je 0000.


1. INŠTALÁCIA


Slúži na nastavenie družíc, motorického natáčania a na ladenie programov.

1.1 NASTAVENIE ANTÉNY (obr. 4)


Stlačením tlačidla OK na položke družica sa zobrazí zoznam družíc. Vyberte si družicu, ktorej parametre chcete nastaviť a stlačte tlačidlo OK.


LNB napájanie slúži na nastavenie polarizácie konvertora. OFF konvertor nebude napájaný. 14V - konvertor bude napájaný napätím 14V (len vertikálna polarizácia). 18V - konvertor bude napájaný napätím 18V (len horizontálna polarizácia). V/H prijímač bude automaticky nastavovať napájacie napätie konvertora podľa požadovanej polarizácie.

LNB typ - nastavte typ podľa vášho konvertora.
LNB spodné pásmo - nastavte podľa typu vášho konvertora.
LNB horné pásmo - nastavte podľa typu vášho konvertora.
22 kHz - nastavte podľa typu vášho konvertora.
0/12 V prepínač - pokiaľ používate prepínač typu 0/12 V, nastavte podľa vášho zapojenia.
Port DiSEqC - umožňuje nastaviť prepínač typu DiSEqC. Nastavte podľa typu prepínača. Stlačením tlačidla OK sa zobrazí menu nastavenia motorického natáčania (viď 1.7).

Vyhľadaj nastavte, či sa majú vyhľadávať len nekódované (len FTA) programy, celá sieť programov (sieť) alebo všetky (kódované aj nekódované programy).

Vyhľadaj multi SAT - umožňuje vyhľadať programy z viacerých družíc. Nastavte, aký typ programov sa má vyhľadávať (FTA...). Stlačením tlačidla OK sa zobrazí menu, v ktorom si môžete vybrať družice, ktorých programy chcete vyhľadávať. Táto možnosť je výhodná pri zapojení s prepínačom DiSEqC.

Stlačením červeného tlačidla sa spustí vyhľadávanie. Stlačením tlačidla MENU nastavenie uložíte a opustíte menu. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu bez uloženia nastavenia.

1.2 BLIND SCAN (obr. 5)


Slúži na tzv. slepé vyhľadávanie (bez zadávania parametrov). Vyberte si družicu, ktorej programy chcete vyhľadať. Nastavte začiatočnú, koncovú frekvenciu a krok frekvencie. V položke LNB nastavte požadovanú polarizáciu. Vyberte si, či sa majú vyhľadávať kódované, nekódované alebo všetky programy (Mód). Stlačením tlačidla OK na položke vyhľadaj sa spustí vyhľadávanie.


1.3 VYHĽADÁVANIE PROGRAMOV (obr. 6)


Vyber SAT - zo zoznamu vyberte družicu, ktorej programy chcete vyhľadať.


Mód vyhľadávania - nastavte, či chcete vyhľadať programy len z jedného transpondéra (transpondér), všetky programy z danej družice (všetky) alebo z viacerých družíc (multisat, viď 1.1).

Vyhľadaj len FTA - nastavením na ÁNO, sa vyhľadajú len programy označené ako nekódované. Nastavením na NIE, sa vyhľadajú všetky programy.

Číslo transpondéra - pokiaľ chcete vyhľadať programy len z jedného transpondéra, vyberte ho zo zoznamu. Pokiaľ taký transpondér neexistuje, nastavte USER a zadajte jeho parametre (frekvenciu, polarizáciu, rýchlosť a FEC).

V spodnej časti menu je indikátor signálu.

Stlačením červeného tlačidla na diaľkovom ovládači sa spustí vyhľadávanie.

1.4 PRIDAJ/EDITUJ SAT (obr. 7)


Toto menu slúži na pridávanie a editáciu transpondérov.


Názov družice - vyberte si požadovanú družicu zo zoznamu.
Východ° - zadajte jej polohu na obežnej dráhe v stupňoch východne. Napr. ak sa družica nachádza 4° W, zadajte hodnotu 360-4. Čiže 3560 (356,0 °východne).
Číslo transpondéra - vyberte transpondér zo zoznamu.
Frekvencia - zadajte frekvenciu transpondéra.
Prenosová rýchlosť - zadajte rýchlosť.
Polarizácia - zadajte polarizáciu.
FEC - zadajte opravný kód.
Použi transpondér - nastavením na ÁNO sa nový transpondér pri uložení pridá do zoznamu.

V spodnej časti je zobrazený indikátor signálu. Pokiaľ je správne nasmerovaná parabola a zadali ste správne parametre transpondéra, zobrazí sa sila a kvalita signálu.

Stlačením tlačidla MENU sa zmeny uložia a opustíte menu.

1.5 PID VYHĽADÁVANIE (obr. 8)


Umožňuje zadať jednotlivé PIDy programu.
Vyberte si družicu a transpondér zoznamu. Stlačením tlačidla OK na položke Názov programu sa zobrazí klávesnica, na ktorej zadajte názov programu. Zadajte jednotlivé PIDy programu. Stlačením červeného tlačidla sa spustí vyhľadávanie.


1.6 NASTAVENIE CA


Stlačením tlačidla OK sa zobrazia informácie o karte (pokiaľ je karta vložená).

1.7 NASTAVENIE DiSEqC (obr. 9)


Slúži na nastavenie motorického natáčania.


Povoľ DiSEqC - nastavte režim natáčania (OFF - vypnuté, DiSEqC 1.2, USALS).
Vyber družicu - vyberte požadovanú družicu zo zoznamu.
Frekvencia - šípkou vľavo/vpravo na diaľkovom ovládači nastavte frekvenciu družice, ktorá je aktívna.
Presúvaj - stlačením šípky vľavo môžete parabolu natáčať na západ, stlačením šípky vpravo na východ.
Krokuj - stlačením šípky vľavo sa parabola natočí na západ o jeden krok, stlačením šípky vpravo na východ.
Ulož družicu - stlačením tlačidla OK sa pozícia družice uloží.
Nastav limit V/Z - slúži na nastavenie východného/západného limitu natáčania.
Nastav stupne - v prípade použitia systému natáčania USALS, stačí zadať zemepisnú polohu vášho bydliska. Stlačením tlačidla OK sa zobrazí menu (obr. 10 ). Zadajte vašu zemepisnú dĺžku a šírku.


Stlačením tlačidla MENU sa nastavenia uložia.

2. NASTAVENIE SYSTÉMU (obr. 11)


Nastavenie jazyka - stlačením tlačidla OK sa zobrazí menu, v ktorom môžete nastaviť predvolený jazyk menu a zvuku.
Zvoľ TV - nastavte TV štandard podľa typu vášho televízora (výstup z modulátora).
UHF TV kanál - nastavte kanál modulátora.
Pomer strán - nastavte pomer strán obrazu.
SCART - nastavte režim SCART výstupu podľa typu vášho televízora.


Priehľadnosť OSD - nastavte priehľadnosť menu.
Voľby - po stlačení tlačidla OK sa zobrazí menu (obr. 12), v ktorom je možné nastaviť čas zobrazenia menu, jas displeja na prijímači, posun textu na displeji, zobrazenie názvu (alebo číslo + názov) a aktivovať optický zvukový výstup SPDI/F.
Zálohuj nastavenie - stlačením tlačidla OK sa všetky vaše nastavenia uložia.


Obnov nastavenie - stlačením tlačidla OK sa všetky vaše nastavenia obnovia zo zálohy (ak bola záloha spravená).
Obnov program - umožňuje obnoviť zoznam programov podľa predvolenej ponuky.

3. EDITÁCIA PROGRAMOV


Umožňuje presúvať, mazať, zamknúť programy a vytvárať favoritné skupiny programov.

3.1 EDITUJ PROGRAMY (obr. 13)


Stlačením červeného tlačidla sa aktivuje funkcia mazania. Po zadaní hesla sa vybraný program označí na zmazanie. Môžete označiť aj viac programov. Po stlačení tlačidla MENU sa zmeny uložia.


Stlačením zeleného tlačidla sa zobrazí menu, v ktorom je možné vymazať všetky programy z vybraného transpondéra alebo družice (viď 3.4)

Po stlačení žltého tlačidla sa vybraný program uzamkne. Po prepnutí na tento program bude od vás vyžiadané heslo.

Stlačením modrého tlačidla sa aktivuje funkcia presunu a vybraný program sa označí. Kurzorovými tlačidlami ho presuňte na nové miesto. Stlačením tlačidla OK sa zmena uloží.

Stlačením tlačidla EDIT sa zobrazí klávesnica, na ktorej môžete zadať nový názov programu.

3.2 EDITUJ FAVORITNÉ


Zobrazí sa zoznam programov. Vyberte si program, ktorý chcete pridať do favoritného zoznamu (môžete mať až 8 rôznych zoznamov). Stlačte tlačidlo 1-8 pre pridanie programu a program sa označí. Napr. stlačením tlačidla 1 pri programe sa tento pridá do favoritnej skupiny 1. Stlačením tlačidla MENU sa zmeny uložia.

3.3 RODIČOVSKÝ ZÁMOK


Umožňuje nastaviť alebo zmeniť heslo, nastaviť vyžiadanie hesla pri vstupe do menu, pri editácii programov alebo pri prepnutí na program zo zamknutej družice.

3.4 ZMAŽ SAT/TP (obr. 14)


Slúži na vymazanie programov z transpondéra alebo celej družice. Nastavte sa kurzorom na transpondér alebo družicu a stlačte modré tlačidlo. Po potvrdení sa programy vymažú.


3.5 FIREMNÉ NASTAVENIA


Po potvrdení tejto položky sa všetky vaše nastavenia a naladené programy vymažú a obnovia sa nastavenia dané výrobcom.

4. ČASOVAČ (obr. 15)


Umožňuje nastaviť čas a automatické zapnutie a vypnutie prijímača.


Aktuálny dátum - nastavte dátum.
Lokálny čas - nastavte čas.
Časová zóna - nastavte časovú zónu podľa miesta vášho bydliska.
Letný čas - nastavte ÁNO alebo NIE.
Vypni - nastavte, kedy sa má prijímač automaticky vypnúť.
Čas zobudenia - nastavte, kedy sa má prijímač automaticky zapnúť.

Časovač - stlačením tlačidla OK sa zobrazí menu (obr. 16).
Prijímač umožňuje nastaviť až 20 rôznych časovačov.


Index - nastavte číslo časovača.
Povoľ - nastavením na ON sa časovač aktivuje.
Mód - nastavte režim opakovania časovača.
Nastavte dátum a čas začiatku a konca časovača.
Názov programu - po stlačení tlačidla OK sa zobrazí zoznam programov. Vyberte požadovaný program a stlačte OK.
Nahrávanie - nastavením na povoľ sa aktivuje funkcia nahrávania programu.
Nahrávaj na - nastavte, kde sa má program nahrávať (vnútorná pamäť alebo USB). V prípade nastavenia na vnútornú pamäť sa bude program nahrávať na pamäť, ktorá je zabudovaná v prijímači (1 GB). V prípade, že máte k prijímaču pripojený externý USB HDD, nastavte USB.

Stlačením tlačidla MENU sa zmeny uložia.

5. INFORMÁCIE A HRY
5.1 INFORMÁCIE (obr. 17)


Stlačením tlačidla OK na tejto položke sa zobrazia informácie o verzii hardvéri a softvéri prijímača.


5.2 HRY


Prijímač obsahuje dve hry, ktoré si môžete zahrať.

ZÁZNAM PREHRÁVANIA PROGRAMOV

V prípade, že chcete pozeraný program nahrávať, stlačte tlačidlo nahrávania na diaľkovom ovládači. Na obrazovke sa zobrazí ukazovateľ nahrávania (obr. 18). Stlačením tlačidla STOP na diaľkovom ovládači sa nahrávanie ukončí.


Stlačením tlačidla PVR sa zobrazia uložené nahrávky (obr. 19). Pod oknom náhľadu je zobrazená voľná kapacita pamäte. Stlačením tlačidla OK na zázname sa spustí jeho prehrávanie v okne náhľadu. Ak chcete záznam prehrať na celej obrazovke, nastavte sa na neho kurzorom a stlačte tlačidlo PLAY. Stlačením červeného tlačidla sa všetky záznamy vymažú. Stlačením zeleného tlačidla sa zmaže len vybraný záznam. Stlačením žltého tlačidla sa môžete prepínať medzi vnútornou pamäťou a externým USB zariadením (ak je pripojené). Stlačením tlačidla EDIT sa zobrazí klávesnica, na ktorej môžete zadať nový názov záznamu.


PIP (obr. 20)


Prijímač umožňuje naraz pozerať dva programy z jedného transpondéra (PIP). Pre aktivovanie stlačte tlačidlo PIP. Stlačte modré tlačidlo a zobrazia sa programy z toho istého transpondéra ako aktuálne pozeraný program. Vyberte si požadovaný program a stlačte tlačidlo OK. Pre ukončenie režimu PIP stlačte tlačidlo ESC na diaľkovom ovládači. Stlačením zeleného tlačidla môžete zmeniť pozíciu okna s náhľadom druhého programu.
(publikované v SE 01/2008)

Komentáre

Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 3,300
Neaktivovani členovia: 0
Najnovší člen: y2yj44hd
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás