Home · Články · Fórum · Luterán Blog July 07 2020 07:42:11
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

FERGUSON FX 6600 a FX 7600ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE PRIJÍMAČA


Prepínať programy môžete tromi spôsobmi. Stlačením tlačidla CH hore, CH dole prepínate o jeden program dopredu/dozadu. Stlačením tlačidla OK sa zobrazí zoznam naladených programov, v ktorom si príslušný program vyhľadáte a stlačením tlačidla OK ho potvrdíte (obr. 1). Programy je možné prepínať aj zadaním čísla na diaľkovom ovládači.
V pravej časti zoznamu je zoznam dostupných funkcií.


Stlačením tlačidla SAT sa zobrazí zoznam družíc, ktorých programy máte naladené (obr. 2). Vybratím niektorej družice a potvrdením OK sa zobrazia len programy, ktoré prislúchajú tejto družici.


Stlačením tlačidla FAV sa zobrazí zoznam obľúbených skupín programov (obr. 3). Vybratím niektorého zoznamu a stlačením tlačidla OK sa zobrazia len tie programy, ktoré sú do tohto zoznamu priradené.


Stlačením červeného tlačidla sa zobrazí zoznam prevádzkovateľov (obr. 4). Ak si napr. vyberiete Skylink, tak sa v zozname zobrazia programy vysielané týmto prevádzkovateľom.


Stlačením zeleného tlačidla sa zobrazí zoznam kódovacích systémov (obr. 5). Vybratím niektorého systému sa zobrazia len programy, ktoré sú v ňom kódované.


Stlačením žltého tlačidla sa aktivuje režim triedenie (obr. 6), ktorý ponúka niekoľko možností triedenia programov. Vyberte si šípkami položku, podľa ktorej chcete triediť programy a stlačte tlačidlo OK. Programy sa v zozname zotriedia podľa vášho výberu.


Stlačením modrého tlačidla sa zobrazí menu editácie (obr. 7). Vyberte si jednu z možností a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete napr. presunúť programy na iné miesto v zozname, vyberte možnosť Presuň kanál a stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla OK označte programy, ktoré chcete presunúť na iné miesto v zozname. Po označení programov stlačte modré tlačidlo, presuňte kurzor na požadované miesto a stlačte tlačidlo OK. Programy sa presunú na pozíciu kurzora. Editáciu ukončíte stlačením tlačidla EXIT.


Stlačením bieleho tlačidla sa zobrazí klávesnica (obr. 8), ktorá slúži na rýchle vyhľadávanie programov. Zadajte názov (alebo časť názvu) programu na klávesnici. Prijímač priebežne vyhľadá programy, ktoré obsahujú zadaný názov.
Stlačením tlačidla V doprava, V doľava sa uberá/ pridáva hlasitosť zvuku.


Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači sa zobrazí menu prijímača, ktoré je rozdelené do štyroch častí (Instalace, Nastavení systému, Podmíněné rozhraní, Utility).

1. INSTALACE


Slúži na nastavenie družíc, motorického natáčania a na ladenie programov.


1.1 Nastavení antény (obr. 9)

V položke Družice vyberte družicu, ktorej parametre chcete nastaviť.
Stlačením tlačidla OK sa zobrazí zoznam družíc.


Typ LNB umožňuje nastaviť typ konvertora. Nastavte podľa typu, ktorý používate (vačšinou Univerzálny).

Položka Transpondér umožuje vybrať aktívny transpondér družice. Stlačením tlačidla OK sa zobrazí zoznam transpondérov.

V položke Napájení LNB je možné nastaviť, či má prijímač napájať konvertor (zapnuto) alebo nie (vypnuto).

Položka 0/22 kHz umožňuje zapnúť alebo vypnúť 22 kHz signál. Nastavte podľa typu vášho konvertora. Táto položka nemusí byť vždy aktívna.

Ak používate prepínač DiSEqC, jeho parametre môžete nastaviť v položke Prepínač. Zvoliť môžete medzi DiSEqC 1.0 (prepínač na max. 4 konvertory) alebo DiSEqC 1.1 (umožňuje použiť prepínač až na 16 konvertorov). Nastavte podľa typu vášho prepínača a spôsobu jeho zapojenia.

Zapnutím položky Vyhledávání sítě bude prijímač pri hľadaní vyhľadávať programy podľa prevádzkovateľov.

Položka Mód umožňuje nastaviť, či sa majú vyhľadávať len nekódované alebo všetky programy.

Potvrdením položky Start search sa spustí vyhľadávanie programov.
V spodnej časti menu sú zobrazené indikátory sily a kvality signálu. Pre dosiahnutie čo najvyššej spoľahlivosti príjmu sa snažte nastaviť parabolu tak, aby ste dosiahli čo najvyššiu kvalitu signálu.


1.2 Automatické hledání (obr. 10)

Vyberte si tie družice, ktorých programy chcete naladiť. Stlačením tlačidla OK jednotlivé družice označíte. Po označení družíc stlačte zelené tlačidlo, ak chcete vyhľadať všetky programy alebo žlté tlačidlo, ak chcete vyhľadať len nekódované programy.1.3 Ruční hledání (obr. 11)

Vyberte družicu, ktorej programy chcete vyhľadať. Zadajte frekvenciu, polarizáciu a prenosovú rýchlosť transpondéra.

V položke Ulož editaci je možné nastaviť, či sa má transpondér pridať (ulož) alebo vymazať zo zoznamu (smaž).

V položke mód nastavte, či sa majú vyhľadávať aj kódované programy. Vyhľadávanie spustíte potvrdením položky Start search.1.4 Nastavení motoru antény (obr. 12)

V prípade, že používate motorické natáčanie, je potrebné nastaviť typ natáčania a jednotlivé pozície družíc.
Vyberte si družicu, ktorej polohu chcete nastaviť.


V položke Transpondér nastavte aktívny transpondér družice.

Položka Pozicionér slúži na nastavenie typu natáčania (DiSEqC 1.2 alebo USALS).

V prípade nastavenia natáčania na DiSEqC 1.2 je potrebné manuálne nastaviť pozíciu družice. Nastavte sa kurzorom na položku Presun/Ulož. Stlačením šípky vpravo môžete natáčať motorom na západ. Stlačením šípky vľavo na východ. Po nájdení najvyššej kvality signálu môžete stlačením tlačidla OK uložiť pozíciu družice.

Položka nastavení limitu slúži na nastavenie softvérových limitov natáčania v prípade nejakej blízkej prekážky. Zvoľte východný alebo západný limit. Natočte parabolu maximálne na východ alebo na západ (podľa nastavenia limitu) a stlačte OK. Po potvrdení sa limit uloží.

Step move/Jdi na střed slúži na natáčanie krokom. Stlačením šípky vpravo sa motorické natáčanie posunie o jeden krok na západ, stlačením šípky vľavo na východ. Stlačením tlačidla OK sa vráti na nulovú polohu.

V prípade nastavenia natáčania na USALS stačí zadať polohu vášho bydliska (zemepisnú dĺžku a šírku). Prijímač automaticky natočí na správnu polohu vybranej družice.


1.5 Blind Scan (obr. 13)

Slúži na tzv. slepé vyhľadávanie.
Prijímač najprv prehľadá všetky rýchlosti, polarizácie a frekvencie zadaným krokom. Aktívne transpondéry si uloží do zoznamu a potom podľa zoznamu naladí programy.

Vyberte si družicu, ktorej programy chcete vyhľadať.
Nastavte typ polarizácie (vše, hor., ver.).
Zadajte začiatočnú (Start frequency) a koncovú (End frequency) frekvenciu.
Nastavte krok frekvencie (Frequency step).
Nastavte mód vyhľadávania podľa toho, či chcete vyhľadávať aj nekódované programy.
Potvrdením položky Start search sa sputsí vyhľadávanie.


1.6 Obnova tov. nastavení (obr. 14)

Potvrdením prvej položky sa v prijímači obnovia nastavenia dané výrobcom. Všetky vaše nastavenia sa zmažú.

Potvrdením Delete All Channels sa zmažú všetky naladené programy.

Potvrdením Channel Backup sa uložia všetky naladené programy do zálohy. V prípade vymazania programov sa dajú obnoviť.

Potvrdením Channel Recovery sa zobrazia zálohy programov. Vyberte si zálohu a stlačením tlačidla OK sa programy obnovia.


2. NASTAVENÍ SYSTÉMU


Obsahuje položky na nastavenie jazyka, času, rodičovskej kontroly atď..


2.1 Jazyk

Stlačením tlačidla OK sa zobrazí menu, v ktorom môžete nastaviť predvolený jazyk menu, zvuku a tituliek.


2.2 Nastavení TV (obr. 15)

Umožňuje nastaviť pomer strán obrazu, typ obrazového výstupu (RGB, CVBS), zapnúť digitálny zvukový výstup SPDIF a nastaviť normu a kanál modulátora.2.3 Nastavení času

Toto menu obsahuje položky na nastavenie času, časového pásma, časového posunu a letného času.


2.4 Zámek (obr. 16)

Nastavením položky zamknutí kanálu na zapnuto bude aktivovaný zámok pri zamknutých programoch.

Zapnutím zámku inštalácie bude od vás stále vyžiadané heslo pri vstupe do menu inštalácie.
V prípade, že aktivujete zámok prijímača, tak pri každom programe a vstupe do menu bude od vás vyžiadané heslo.


Ak chcete zmeniť heslo, stlačte OK na položke Zmente PIN kód. Zadajte staré heslo a 2x nové heslo.

Heslo predvolené výrobcom je 0000.


2.5 Informace o zařízení

Toto menu obsahuje informácie o type prijímača, dátume a verzii softvéru a hardvéru.


2.6 Ostatní (obr. 17)

Položka Přepínaní kanálů slúži na nastavenie zobrazovania náhľadu programov, v prípade zobrazenia zoznamu programov. Nastavením na Přímo sa pri každom posunutí kurzora v zozname programov aktualizuje aj náhľad daného programu. Nastavení na Zpožděne sa náhľad programu zobrazí až po stlačení tlačidla OK. Nastavením na Auto sa v móde pozicionér automaticky prepne na zpožděne.

Číslo programu umožňuje nastaviť číslovanie programov v zozname. V prípade nastavenia na Družice budú programy v jednotlivých zoznamoch družíc číslovať od 1. V prípade nastavenia na Všechny kanály budú programy číslované rovnako ako v zozname všetkých programov.

Channel change mode slúži na nastavenie prepínania programov (Fade in/Fade Out, zmrazenie obrazu, skrytie obrazu).

V položke Čas banneru je možné nastaviť dobu zobrazenia informačnej lišty.

Zapnutím položky Signal Beep Sound bude prijímač signalizovať kvalitu signálu meniacim sa zvukovým tónom (v závislosti od výšky kvality signálu).

Položka Transparency umožňuje nastaviť priehľadnosť menu.


2.7 Front Display (obr. 18)

Umožňuje nastaviť parametre predného displeja prijímača a jeho zobrazovanie.
Bright slúži na nastavenie jasu displeja.

Display mode slúži na nastavenie zobrazovania informácií (číslo + názov programu, len názov programu).

Scroll umožňuje nastaviť posun informácií zobrazených na displeji (len raz, stále, vypnuté).3. PODMÍNĚNÉ ROZHRÁNÍ (obr. 19)


V tomto menu sú zobrazené informácie o vložených dekódovacích moduloch a kartách. V prípade potreby je možné z karty vyčítať jednotlivé zápisy doby platnosti programov.4. UTILITY


4.1 Editace satelitu


Slúži na zmenu parametrov družice, alebo na pridanie a vymazanie družice zo zoznamu.

V položke Družice si vyberte družicu, ktorej parametre chcete zmeniť.
Stlačením numerického tlačidla na tejto položke sa spustí editácia názvu družice.
Nastavte parametre konvertora a pozíciu družice na obežnej dráhe.

V položke Ulož je možné nastaviť, či sa majú len zmeniť parametre družice, alebo sa má pridať nová družica do zoznamu. Stlačením tlačidla OK na položke Smaž sa družica zo zoznamu vymaže.


4.2 Přidat kanál (obr. 20)

Umožňuje pridať program do zoznamu zadaním presných parametrov a PIDov.4.3 Kalendár

Stlačením tlačidla OK sa zobrazí kalendár.


4.4 Hry

Po potvrdení tejto položky sa zobrazí menu s hrami, ktoré si môžete zahrať.


4.5 Biorytmus

Po potvrdení položky a zadaní dátumu vášho narodenia sa zobrazí krivka vášho biorytmu.


4.6 Nastavení časovače (obr. 21)

Časovač slúži na nastavenie prijímača tak, aby sa v zadanom čase zapol (prípadne aj vypol). Je výhodné ho použiť napr. pri nahrávaní programu na video počas vašej neprítomnosti.


V položke časovač nastavte číslo časovača (je možné nastaviť až 20 časovačov).

Položka mód slúži na nastavenie módu časovača.

Nastavte opakovanie časovača (raz, denne, týždene...).

Nastavte program, na ktorom sa má prijímač zapnúť.
Napr. nastavením na mód VCR budete môcť zadať čas zapnutia a čas vypnutia prijímača.

Potvrdením položky Ulož sa časovač uloží a bude aktívnyText: Bc. Peter Holakovský
Foto: Bc. Lenka Dopiriaková

Komentáre

Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 3,300
Neaktivovani členovia: 0
Najnovší člen: y2yj44hd
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás