Home · Články · Fórum · Luterán Blog July 07 2020 07:26:13
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

FERGUSON HF 8800 HD
ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE PRIJÍMAČA
Prepínať programy môžete tromi spôsobmi. Stlačením tlačidla C+, C- prepínate o jeden program dopredu/dozadu. Stlačením tlačidla OK sa zobrazí zoznam naladených programov, v ktorom si príslušný program vyhľadáte a stlačením tlačidla OK ho potvrdíte. Stlačením tlačidla dvojitá šípka hore alebo dvojitá šípka dole počas zobrazenia zoznamu môžete listovať v zozname po jednotlivých stranách. Zmeniť program je možné aj zadaním čísla programu na diaľkovom ovládači.
Prijímač umožňuje zmenu hlasitosti stlačením tlačidla V+ a V- počas pozerania programu. Stlačením tlačidla MENU sa zobrazí grafické menu, v ktorom môžete ladiť programy a nastavovať parametre prijímača. Menu je rozdelené do piatich častí. Pohybuje sa v ňom šípkami, stlačením tlačidla OK vstúpite do zvolenej položky, stlačením tlačidla EXIT sa vrátite späť, alebo opustíte menu. Pri vstupe do niektorých položiek je vyžadované heslo. Od výrobcu je nastavené heslo: 0000.


EDITOVANIE PROGRAMOV
Stlačením tlačidla OK sa zobrazí zoznam programov (obr. 1), v ktorom môžete prepínať a editovať programy. Stlačením tlačidla Info na diaľkovom ovládači sa zobrazia informácie o parametroch programu (družica, frekvencia, PIDy). Stlačením červeného tlačidla sa môžete prepínať v jednotlivých režimoch editácie (v spodnej časti je znázornená aktuálna funkcia).

Ak chcete program vymazať stlačte červené tlačidlo. Zvýrazní sa symbol koša a vpravo sa zobrazí nápis vymazať. Stlačením tlačidla OK sa pri programe zobrazí krížik. Označte všetky programy, ktoré chcete vymazať a stlačte EXIT. Zvolené programy sa vymažú zo zoznamu.

Pre presunutie programu na iné miesto sa stlačením červeného tlačidla nastavte na symbol šípiek. Vpravo sa zobrazí nápis pohyb. Stlačte tlačidlo OK a šípkami hore alebo dole ho umiestnite na nové miesto. Opätovným stlačením tlačidla OK voľbu potvrďte. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu a zmeny sa uložia.

Ak chcete premenovať program, nastavte sa stlačením červeného tlačidla na symbol listu. Vpravo sa zobrazí nápis zmeniť názov. Vyberte si program, ktorý chcete premenovať a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa klávesnica, na ktorej zadajte nový názov programu a potvrďte ho stlačením tlačidla OK na položke DONE. Po stlačení tlačidla EXIT opustíte menu a zmeny sa uložia.

Ak chcete zamknúť program (bude prístupný len po zadaní správneho hesla), nastavte sa stlačením červeného tlačidla na symbol zámku (zamknúť). Stlačením tlačidla OK na požadovanom programe sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Po zadaní správneho hesla sa pri programe zobrazí symbol zámku a program bude prístupný len po zadaní správneho hesla. Ak chcete program znovu odomknúť, nastavte sa stlačením červeného tlačidla na funkciu zamknúť a stlačte tlačidlo OK na zamknutom programe. Po zadaní správneho hesla, symbol zámku zmizne a program sa odomkne. Všetky zmeny sa uložia po opustení zoznamu stlačením tlačidla EXIT.

Pre pridanie programu do zoznamu obľúbených, nastavte sa stlačením červeného tlačidla na symbol osôb (obľúbené). Vyberte si program a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa menu s obľúbenými skupinami programov (8 rôznych skupín). Vyberte si skupinu, do ktorej chcete program pridať a stlačte tlačidlo OK. Skupina sa označí. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu a zmeny sa uložia.

Prijímač umožňuje triediť programy podľa abecedy. Stlačením modrého tlačidla alebo tlačidla A-Z sa programy zotriedia podľa abecedy. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátia do pôvodného poradia.


Stlačením tlačidla FAV/SAT počas pozerania programu sa zobrazí ponuka (obr. 2), v ktorej si môžete vybrať, či chcete zobraziť všetky programy alebo len programy z jednej družice.

Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte. Stlačením šípky vpravo/ vľavo sa prepnete na výber programov, ktoré sú priradené do obľúbenej skupiny (obr. 3). Stlačením tlačidla OK voľbu potvrdíte.
Stlačením tlačidla OPT sa zobrazí menu (obr. 4), v ktorom si môžete vybrať zvukový doprovod (pokiaľ je program vysielaný vo viacerých jazykových mutáciách).

Stlačením šípky vpravo sa zobrazí ponuka teletextu (obr. 5) - teletext musí byť s programom vysielaný.

Ďalším stlačením šípky vpravo sa zobrazí ponuka tituliek (obr. 6) - musia byť s programom vysielané.Stlačením tlačidla A/V+ - sa zobrazí menu (obr. 7), v ktorom si môžete nastaviť režim zvuku (Stereo, Ľavý, Pravý, Ľavý + Pravý). Stlačením šípky vpravo sa prepnete na nastavenie video režimu (obr. 8), (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9).
Tlačidlo FUNC slúži na prepínanie rozlíšenia obrazu u HDTV programov (576p, 720p, 1080i).


Stlačením tlačidla EPG sa zobrazí elektronický programový sprievodca (obr. 9), v ktorom si môžete pozrieť nasledujúce vysielanie a krátku charakteristiku vysielaných programov. EPG musí byť s programom vysielané.


MENU
Menu prijímača sa zobrazí po stlačení tlačidla MENU na diaľkovom ovládači. Je rozdelené do piatich častí (Inštalácia, Nastavenie, Kanál, Rozšírené, Stav).

1. INŠTALÁCIA
Slúži na nastavenie antény, motorického natáčania a naladenie programov.

1.1 PARABOLA (obr. 10)
V prvej položke parabola nastavte číslo pozície pre družicu. Stlačením šípky vpravo na položke satelit sa zobrazí zoznam družíc. Vyberte si družicu, ktorú chcete priradiť k vami nastavenej pozícii. Prijímač umožňuje nastaviť 32 pozícií. V položke transpondér nastavte aktívny transpondér na družici. V prípade, že máte správne nastavenú parabolu, v spodnej časti menu sa zobrazí indikácia signálu (sila a kvalita). Pri nastavovaní paraboly alebo motorického natáčania je potrebné nastaviť čo najvyššiu kvalitu signálu. V položke LNB napájanie je možné nastaviť hodnoty 13/18, 14/19 (pre zvýšené napájanie v prípade dlhého káblu), alebo vypnuté (prijímač nebude napájať konvertor). V položke LNB typ nastavte parametre vášho konvertora. Položka 22 kHz umožňuje nastaviť vysielanie 22 kHz signálu (používa sa na prepínanie pásma konvertora).

Typ prepínača nastavte podľa zapojenia vašej antény. V prípade, že prijímate viac družíc pomocou multifeedu (jedna parabola a viac konvertorov), nastavte na DiSEqC (v položke Nastavenie) príslušný vstup na DiSEqC prepínači. V prípade motorického natáčania nastavte na Motor alebo USALS. V prípade použitia systému USALS stačí zadať vašu zemepisnú polohu a správne nastaviť motorické natáčanie s parabolou. Nemusíte nastavovať jednotlivé pozície družíc (v prípade funkcie Motor, musíte nastaviť všetky pozície manuálne). Zemepisná poloha sa nastavuje v položke Nastavenie. Stlačením šípky vpravo sa zobrazí menu (obr. 11).

Stlačením tlačidla OK na položke nastavenie lokácie sa zobrazí okno, v ktorom je potrebné zadať vašu zemepisnú šírku a dĺžku. Opätovným stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží. Pre každú družicu je potrebné nastaviť typ prepínača.
Položka Choď na, umožňuje priame zobrazenie automatického alebo manuálneho ladenia programov (nastavte stlačením šípky vpravo). Potvrdením sa presuniete do zvoleného menu.
1. 2 AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE (obr. 12)
V ľavej časti je zobrazený zoznam družíc. Šípkami hore/dole si vyberte družicu, ktorej programy chcete vyhľadať. Potvrdíte ju stlačením tlačidla OK (pri družici sa zjaví fajka). Stlačením šípky vpravo sa presuniete do pravej časti menu. Vyberte si, či chcete ladiť TV aj R, len TV alebo len R programy. V spodnej časti nastavte, či sa majú vyhľadávať voľné + kódované, len voľné alebo len kódované programy. Stlačením červeného tlačidla sa zobrazí ponuka kódovacích systémov, kde si v prípade vyhľadávania aj kódovaných programov môžete vybrať, aký kódovací systém majú používať (v prípade nastavenia napr. len na CryptoWorks budú vyhľadané všetky nekódované programy a z kódovaných len tie, ktorých kódovací systém je označený ako CryptoWorks. Programy kódované iným systémom vyhľadané nebudú). Stlačením tlačidla OK na položke Začiatok vyhľadávania sa spustí hľadanie programov podľa parametrov, ktoré ste nastavili. Prijímač prehľadá všetky transpondéry prislúchajúce k danej družici, ktoré má uložené v pamäti.
1. 3 MANUÁLNE VYHĽADÁVANIE (obr. 13)
V položke parabola si vyberte družicu, z ktorej chcete vyhľadať programy. V položkách frekvencia, polarizácia a prenosová rýchlosť zadajte parametre požadovaného transpondéra. V položke modulation (modulácia) nastavte typ modulácie (DVB-S alebo DVB-S2 pre HDTV programy). Položka pilot je ďalší parameter DVB-S2 modulácie (nastavte vypnúť alebo zapnúť).V položke opravný kód nastavte správnu hodnotu podľa prijímaného transpondéra. V režime vyhľadávanie nastavte, či chcete prijímať voľné, kódované alebo aj voľné aj kódované programy. Typ programu slúži na nastavenie vyhľadávania TV + R programov, len TV alebo len R programov. V položke PID vyhľadávanie je možné nastaviť automatické vyhľadávanie PIDov alebo ich zadať manuálne. Po stlačení šípky vpravo sa zobrazí menu (obr. 14), v ktorom je možné zadať jednotlivé PIDy programu. Po správnom nastavení parametrov sa musí v spodnej časti zobraziť úroveň signálu.


1. 4 EDITÁCIA TRANSPONDÉROV (obr. 15)
Toto menu je rozdelené na dve časti. Na ľavej strane je zoznam družíc a na pravej strane sa zobrazuje zoznam transpondérov vybranej družice. Stlačením červeného tlačidla sa zobrazí ponuka funkcií. Ak ste s kurzorom nastavený v pravej časti, môžete vymazať, editovať alebo pridať družicu. Ak ste v pravej časti, môžete vymazať, editovať alebo pridať jednotlivé transpondéry k zvolenej družici. V prípade spustenia automatického vyhľadávania programov, prijímač vyhľadáva podľa tohto zoznamu transpondérov.


2. NASTAVENIE
Umožňuje nastaviť jazyk, spôsob zobrazenia menu, TV výstup a rodičovskú kontrolu.


2. 1 TV VÝSTUP (obr. 16)
Položka SCART umožňuje nastaviť výstup SCART (RGB, CVBS). TV obrazovka - nastavte požadovaný pomer strán obrazu. Dolby digital - povolením tejto položky sa aktivuje digitálny zvukový výstup. Digital Audio - nastavte typ výstupu zvuku (PCM, Dolby Digital).

2. 2 JAZYK
Toto menu slúži na nastavenie jazyka menu, zvuku a tituliek. V prípade, že je program vysielaný vo viacerých jazykových mutáciách, automaticky sa nastaví vami zvolený jazyk (musí byť vysielaný). To isté sa udeje v prípade, že sú vysielané s programom aj titulky.
2. 3 NASTAVENIE ČASU (obr. 17)
Umožňuje nastaviť správny čas. Nastavením Režimu času na TDT si prijímač automaticky nastaví čas z družice podľa prijímaného programu. V položke Offset je možné nastaviť odchýlku od GMT. Ďalšie položky slúžia na automatickú zmenu letného a zimného času. V prípade, že chcete nastaviť čas manuálne, zmeňte položku Režim času na užívateľský režim a zadajte požadované údaje. Stlačením tlačidla OK sa nastavenie uloží.

2. 4 RODIČOVSKÁ KONTROLA
Umožňuje zmeniť heslo. Stlačením šípky vpravo na položke heslo bude od vás 2x vyžiadané nové heslo. V položke Úroveň nastavte úroveň zabezpečenia (prijímané programy to musia podporovať).

2. 5 OSD DISPLEJ
Umožňuje nastaviť parametre dĺžky zobrazenia informačnej lišty (Doba zobrazenia info), dobu zapnutia šetriča obrazovky v minútach (Šetrič obrazovky). V posledných dvoch položkách sa dá nastaviť jas OSD a Teletextu.


3. KANÁL
Obsahuje položky na triedenie, rezervovanie (časovač) a hromadné vymazanie programov.


3. 1. TRIEDENIE
Stlačením tlačidla OK na položke triedenie sa zobrazí menu, v ktorom môžete nastaviť spôsob triedenia programov podľa transpondéra, siete alebo kódovania.

3. 2 REZERVOVANIE
Potvrdením tejto položky sa zobrazí časovač (obr. 18). Stlačením zeleného tlačidla môžete pridať udalosť, ktorá sa vykoná v nastavenom čase. Červené tlačidlo slúži na editáciu nastavených udalostí. Žlté tlačidlo slúži na vymazanie nastavených udalostí. Po stlačení zeleného tlačidla mód časovača, dátum, čas a dobu trvania udalosti. Nastavte program, na ktorý sa má prijímač automaticky naladiť. Stlačením tlačidla OK sa nastavenia uložia.

Módy časovača:
- spustenie len raz
- spustenie v pracovných dňoch
- spustenie cez víkend
- týždenné spustenie
- každodenné spustenie

3. 3 VYMAZANIE (obr. 19)
Táto funkcia slúži na vymazanie programov. V položke režim nastavte, či chcete vymazať program, družicu, programy kódované určitým systémom, alebo obľúbený zoznam. V položke nastavenie vyberte, aký typ programu (družice, kódovania) chcete vymazať. Položka Nastavenie sa automaticky mení podľa položky režim. Po stlačení tlačidla OK sa programy vymažú podľa vášho nastavenia. Ak napríklad položku Režim nastavíte na kanál a položku Nastavenie na TV, po stlačení tlačidla OK sa vymažú všetky TV programy. Ostanú len R programy.

4. ROZŠÍRENIE (obr. 20)
Obsahuje nástroje na aktualizáciu prijímača.
Potvrdením položky Výrobné nastavenie sa všetky vami naladené programy z prijímača vymažú a v prijímači sa obnovia nastavenia dané výrobcom.
Položky Aktualizácia kanálu a S/W slúžia na aktualizáciu programov a softvéru v prijímači pomocou počítača alebo iného prijímača. Pri neúspešnej aktualizácii môže dôjsť k softvérovému poškodeniu prijímača. Na takéto poškodenie sa záruka nevzťahuje.
5. STAV (obr. 21)
Obsahuje položky, v ktorých si môžete pozrieť informácie o prijímači (verzia softvéru), vložených dekodéroch (CI slot) a kartách (Karta).

Komentáre

ccocoo , May 09 2013 09:43:10
On this motion picture, ray ban sunglasses sale Tom Voyage established your ever before enduring outcome plus createnew ray ban sunglasses sale uk turn into used by just about all people, ray ban sunglasses sale online irrespective of stars or even widespread people.
ccocoo , June 21 2013 04:11:52
You might be paying cheap oakley sunglasses several hundred dollars for these types of cheap oakley sunglasses sale, but you could make sure that cheap oakley sunglasses outlet they're built oakley sunglasses cheap like the tank http://www.buycheap-oakley.org !

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 3,300
Neaktivovani členovia: 0
Najnovší člen: y2yj44hd
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás