Najpredávanejší prijímač Vianoc - FERGUSON FK 6900 CR!
Pridal Dopiriakova Dátum January 08 2009 11:25:19
NÁVOD NA OBSLUHUPrijímač FERGUSON FK 6900 CR sa stal najpredávanejším prijímačom cez vianočné sviatky. V nasledujúcom článku si možete prečítať návod na jeho obsluhu.

Podrobné novinky
Prijímač FERGUSON FK 6900 CR sa stal najpredávanejším prijímačom cez vianočné sviatky. V nasledujúcom článku si možete prečítať návod na jeho obsluhu.

POHĽAD NA PREDNÝ PANEL
POHĽAD NA ZADNÝ PANEL
PRVÉ KROKY
1. Zapojte prijímač a pripojené zariadenia (video, audio zosilňovač) do elektrickej zásuvky a zapnite ich.
2. TV prepnite do režimu AV.
3. Prijímač je dodávaný s prednastavenými programami. Ak chcete pridať nejaké programy, zvoľte ladenie programov.

Upozornenie: Pred zapnutím prijímača do elektriny sa uistite, že všetky prepojovacie káble sú správne zapojené.

INFORMÁCIE O MENU
Existuje niekoľko spôsobov ako sa dostať k požadovaným položkám. Niektoré tlačidlá na diaľkovom ovládači vám po stlačení priamo spustia požadovanú funkciu. Najzaujímavejšie tlačidlá sú EPG, farebné tlačidlá, MENU a OK.
Ostatné tlačidlá majú viacero funkcií a ich význam sa mení podľa toho, aký mód
máte zapnutý.

Navigácia v menu prebieha takýmto spôsobom:
1. Na presun kurzora hore alebo dole použite tlačidlo hore alebo dole.
2. Na presun kurzora vpravo alebo vľavo použite tlačidlo vpravo alebo vľavo.
3. Pre vstup do ďalšieho menu stlačte tlačidlo OK.
4. Pre opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT.
5. Pre potvrdenie zvolenej položky v menu stlačte tlačidlo OK.


HLAVNÉ MENU (obr. 1)

Hlavné menu sa zobrazí po stlačení tlačidla MENU na diaľkovom ovládači. Pozostáva zo šiestich položiek:
1. Inštalácia
2. Užívateľské nastavenia
3. Nástroje
4. Editácia zoznamu programov
5. Systémové nastavenia
6. Nastavenie časovača


1. Inštalácia
1.1 Družica (obr. 2)

Vyberte požadovanú družicu stlačením kurzorových tlačidiel. Stlačením tlačidla OK, môžete zobraziť zoznam predvolených družíc. Kurzorom sa nastavte na požadovanú družicu a označte ju stlačením tlačidla OK.
Môžete vybrať viac družíc naraz.
Vybrané družice sa označia symbolom.
Stlačením šípky vpravo vstúpite do editácie družíc. Po zadaní parametrov stlačte EXIT a nastavenia sa uložia. Vrátite sa do zoznamu družíc.


1.2 Nastavenie paraboly (obr.3)
Typ LNB: Vyberte podľa typu vášho konvertora Širokopásmový, Užívateľský, Štandardný, Univerzálny...
Horné pásmo: Zadajte numerickými tlačidlami podľa typu konvertora.
Spodné pásmo: Zadajte numerickými tlačidlami podľa typu konvertora.
Napájanie LNB: Nastavte na Áno ak chcete, aby prijímač napájal konvertor. Pokiaľ je váš prijímač zapojený do vstupu LOOP IN druhého prijímača, malo by byť napájanie konvertora vypnuté (NIE).
DiSEqC: Nastavenie prepínača DiSEqC.
Pozicionér: Nastavenie motorického natáčania.

1.3 DiSEqC
Slúži na nastavenie DiSEqC prepínača. Podľa spôsobu zapojenia konvertorov a typu prepínača nastavte správny vstup pre vybranú družicu #1, #2, #3, #4, TONEA, TONEB alebo žiadny.

1.4 Pozicionér
Obsahuje položky na nastavenie motorického natáčania. Nastavte v prípade použitia motorického natáčania typu DiSEqC 1.2 alebo USALS.
Upozornenie: Nastavenie motorického natáčania prenechajte skúsenému technikovi.
V opačnom prípade nemusí fungovať podľa vašich požiadaviek.1.4.1 DiSEqC 1.2 (obr. 4)
Družica: Vyberte si požadovanú družicu.
Transpondér: Vyberte si aktívny transpondér, ktorý vysiela na vybranej družici.
Nastavenie limitu: Vyberte jednu z možností Povolený, Zakázaný, Limit západ, Limit východ.

Natáčanie: Umožňuje natočiť anténu na požadovanú pozíciu.
Posunúť: Umožňuje krokom natočiť parabolu na požadovanú pozíciu.
Prepočet: Vyberte Áno alebo Nie.
Východzia poloha: Vyberte Áno alebo Nie.

1.4.2 USALS (obr. 5)
Družica: Vyberte si požadovanú družicu.
Transpondér: Vyberte si aktívny transpondér, ktorý vysiela na vybranej družici.
Zemepisná dĺžka: Zadajte zemepisnú dĺžku vášho bydliska.
Zemepisná šírka: Zadajte zemepisnú šírku vášho bydliska.
Pozícia paraboly: Nastavte pozíciu paraboly.
Východzia poloha: Vyberte Áno alebo Nie.
Prejsť do: Stlačením sa parabola natočí na požadovanú družicu podľa zadaných parametrov.


1.5 Editovanie, pridanie nového transpondéra (obr. 6)
Najprv si vyberte družicu, potom stlačte zelené tlačidlo (Sat/TP), zobrazí sa zoznam transpondérov vybranej družice. Po vybraní nam transpondérov vybranej družice. Po vybraní transpondéra môžete zmeniť jeho hodnoty.

Režim: Zvoľte, či chcete editovať vybraný transpondér, alebo pridať nový.
Frekvencia: Zadajte frekvenciu.
Prenosová rýchlosť: Zadajte prenosovú rýchlosť.
Polarizácia: Nastavte polarizáciu.

Po stlačení tlačidla OK sa nový transpondér pridá do zoznamu.1.6 Vyhľadávanie (obr. 7)
Táto funkcia sa používa na vyhľadanie programov vybranej družice.
Stlačením červeného tlačidla sa zobrazí okno vyhľadávania.
Nastavte mód vyhľadávania, stlačením tlačidla OK sa spustí vyhľadávanie programov.


1.7 Vyhľadávanie multi (obr. 8)
Táto funkcia umožňuje vyhľadať programy z viacerých družíc.
Vyhľadávanie prebieha podľa poradia vybraných družíc (najprv musia byť nastavené ich parametre ako napr. DiSEqC alebo pozície motorického natáčania).
Stlačením červeného tlačidla sa zobrazí okno vyhľadávania.

1.8 Vyhľadávanie transpondéra (obr. 9)
Vyberte si požadovanú družicu a stlačte zelené tlačidlo. Zobrazí sa zoznam transpondérov.
Vyberte si alebo pridajte nový transpondér.
Stlačením červeného tlačidla sa zobrazí okno vyhľadávania.
Ak chcete vyhľadať viac transpondérov naraz, označte ich pred stlačením červeného tlačidla.

2.0 Užívateľské nastavenia (obr. 10)
Korekcia GMT: Zvyčajne sa informácia o presnom čase vysiela priamo z družice. Ak je táto informácia nesprávna, nastavením tejto položky je možné nastaviť správny čas.
Letný čas: Nastavte na Áno alebo Nie.
Priehľadnosť menu: Nastavte požadovanú priehľadnosť menu v rozsahu od 65 % do 100 %.
Čas zobrazenia info: Nastavte dĺžku zobrazenia informačnej lišty pri prepnutí programu.
Typ info lišty: Nastavte veľkosť na malý, stredný, veľký.
Auto skrytie lišty záznamu: Nastavte čas automatického skrytia lišty záznamu.
AC3 Auto Play: Táto funkcia automaticky zapne priestorový zvuk vždy, keď je to možné.
2.1 Rodičovský zámok (obr. 11)
Prijímač umožňuje nastaviť rodičovský zámok a blokovať vstup do niektorých položiek menu.
Prístup do rodičovského zámku je možný len po zadaní aktuálneho hesla.
Predvolená hodnota je 0000. V prípade potreby je ho možné neskôr zmeniť. Nastavením jednotlivých položiek na ON je možné blokovať prístup do jednotlivých častí menu. Pri vstupe do menu je požadované heslo.

Zmena hesla:
1. Numerickými tlačidlami zadajte nové heslo do položky nové heslo.
2. Znovu zadajte heslo do položky potvrď nové heslo.
3. Stlačením tlačidla Exit opustíte menu.

Poznámka: Nezabudnite nové heslo, pretože potom nebudete mať prístup do zamknutých častí menu.

3. Nástroje (obr. 12)
Prijímač obsahuje kalendár, kalkulačku a nástroje na formátovanie USB zariadení.
Formát USB poskytuje dve možnosti:
Formát: Táto možnosť zmaže všetky dáta z pripojeného harddisku. Stlačte červené tlačidlo a potvrďte upozornenie. Táto operácia je nenávratná!
Zmaž všetky záznamy: Táto voľba zmaže všetky záznamy z hlavného adresára.
4. Editovanie programov
4.1 Premenovanie programu (obr. 13)

Premenovanie programu:
1. Stlačte červené tlačidlo.
2. Vyberte požadovaný program.
3. Stlačte OK a zobrazí sa klávesnica.
ZELENÉ tlačidlo zmaže písmeno.
ČERVENÉ tlačidlo zmaže všetky písmená.
MODRÉ tlačidlo vloží medzeru
Šípkami môžete presúvať kurzor.
Stlačením tlačidla OK zmeny potvrdíte.
Stlačte tlačidlo EXIT pre uloženie zmien.


4.2 Vymazanie programu (obr. 14)
1. Vyberte program, ktorý chcete zmazať a stlačte ZELENÉ tlačidlo.
2. Po stlačení ZELENÉHO tlačidla sa pri programe zobrazí znak nožníc. Ak chcete program odznačiť, opätovne stlačte ZELENÉ tlačidlo.
3. Po stlačení tlačidla EXIT sa označené programy vymažú a všetky zmeny sa uložia.

Upozornenie: Ak zmažete program z aktuálneho zoznamu, zmaže sa aj z ostatných zoznamov.4.3 Presunutie programu (obr. 15)
1. Vyberte program, ktorý chcete presunúť a stlačte ŽLTÉ tlačidlo.
2. Po stlačení tlačidla sa pri programe zobrazí symbol šípky. Ak opätovne stlačíte ŽLTÉ tlačidlo, program sa doznačí.
3. Presuňte kurzor na miesto, kam chcete program presunúť.
4. Stlačením tlačidla OK zmeny potvrdíte.
4.4 Zamknutie programu (obr. 16)
1. Vyberte program a stlačte MODRÉ tlačidlo. Zobrazí sa okno, do ktorého zadajte heslo. Výrobcom nastavené heslo je 0000.
2. Po zadaní hesla sa pri programe zobrazí symbol.
Po prepnutí na zamknutý program bude od vás vyžiadané heslo.
Program sa spustí len po zadaní správneho hesla.
4.5 Pridanie programu do favoritného zoznamu (obr. 17)
1. Vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo FAV.
2. Zobrazí sa zoznam všetkých favoritných skupín.
3. Stlačením tlačidla OK sa pri programe zobrazí symbol srdca a program sa pridá do požadovanej favoritnej skupiny.
Stlačením tlačidla EXIT sa zmeny uložia.
Ak chcete premenovať favoritnú skupinu programov, vyberte si skupinu a stlačte ČERVENÉ tlačidlo.

4.6 Uloženie/ obnovenie
Táto voľba umožňuje uložiť aktuálny zoznam programov, alebo obnoviť zoznam zo zálohy.
prijímač > USB: Uloží zoznam programov na USB.
USB > prijímač: Obnoví zoznam programov zo súboru z USB. Aktuálny zoznam programov v prijímači sa prepíše!
Premenuj: Premenuje súbor so zoznamom programov.
Zmaž: Zmaže súbor so zoznamom programov.
5. Nastavenie systému (obr. 18)
Jazyk: Vyberte si požadovaný jazyk.
TV mód: Na výber sú dve možnosti: PAL alebo NTSC. Vyberte podľa typu vášho televízora.
Formát obrazu: Vyberte podľa typu vášho televízora: 4:3 alebo 16:9.
Typ modulátora: Ak pripojíte TV k prijímaču pomocou anténneho kábla, musíte na TV naladiť UHF kanál modulátora. Nastavte normu podľa typu vášho televízora: PAL-DK, PAL-I, PAL B/G a NTSC-M.
Kanál modulátora: Nastavte výstupný kanál modulátora.

5.1 USB aktualizácia
Na stránke výrobcu sú dostupné súbory potrebné na aktualizáciu prijímača.
Uložte potrebné súbory na USB disk alebo kľúč. Šípkami vľavo alebo vpravo vyberte požadovaný súbor, stlačte MODRÉ tlačidlo a voľbu potvrďte tlačidlom OK.
Poznámka: Všetky zoznamy programov sa zmažú! Pred aktualizáciou si urobte zálohu zoznamu programov.
Prijímač > USB: Táto funkcia umožňuje uložiť na USB aktuálnu verziu software, ktorý je nahraný v prijímači.
5.2 Informácie o karte (obr. 19)
Toto menu umožňuje zobraziť dátumy platnosti programov na karte. Na niektorých typoch kariet toto zobrazenie nie je možné!

5.3 Informácie o systéme

Zobrazuje niektoré informácie o prijímači.
5.4 Továrenské nastavenie (obr. 20)
Po potvrdení a zadaní hesla sa všetky vami naladené programy zmažú a prijímač obnoví nastavenia dané výrobcom.
Poznámka: Vykonaním továrenského nastavenia sa stratia všetky programy a nastavenia, ktoré ste urobili!6. Nastavenie časovača (obr. 21)
Táto funkcia umožňuje nastaviť 5 rôznych časovačov.
Číslo časovača: Nastavte číslo časovača.
Povolený: Zvoľte Áno (povolený) alebo Nie (zakázaný).
Číslo programu: Zadajte číslo požadovaného programu.
Typ časovača: Nastavte denne alebo iba raz.
Typ udalosti: Stlačením šípky nastavte požadovanú voľbu.7. Hlavné funkcie prehrávania a nahrávania
7.1 Nahrávanie (obr. 22)

Táto funkcia funguje len v prípade, že ste k prijímaču pripojili USB kľúč alebo hard disk !!!
Prijímač má zabudovaný takzvaný SEMI-TWIN TUNER, ktorý umožňuje nahrávať program a zároveň pozerať iný program, ale z toho istého transpondéra.
1. Stlačte tlačidlo REC a zobrazí sa zoznam programov z aktuálneho transpondéra.
2. Šípkami si zvoľte program, ktorý chcete nahrávať. Aktuálne pozeraný program je označený červenou farbou.
3. Po stlačení tlačidla OK sa začne nahrávanie. Ak zvolíte iný program ako aktuálne pozeraný, zvolený program sa začne nahrávať na pozadí a na obrazovke sa bude prehrávať aktuálny program.
Informačná lišta zobrazuje informácie o nahrávanom a pozeranom programe.
Informačná lišta automaticky zmizne po čase, ktorý môžete nastaviť v menu. Ak ju chcete znovu zobraziť, stlačte tlačidlo
INFO.
Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo STOP alebo EXIT.
7.2 Tlačidlo USB/PVR (obr. 23)
Táto funkcia funguje len v prípade, že ste k prijímaču pripojili USB kľúč alebo hard disk!
MP3: Po potvrdení sa spustí jednoduchý MP3 prehrávač.
JPEG: Spustí sa jednoduchý prehliadač obrázkov.
PVR: v tomto menu je možné nastaviť 20 časovačov nahrávania. Po nastavení časovača stlačte tlačidlo EXIT a voľby sa uložia.
My recordings: Po potvrdení sa zobrazí zoznam nahrávok a spustí sa ich prehrávač.7.3 Časový posun (obr. 24)
Táto funkcia funguje len v prípade, že ste k prijímaču pripojili USB kľúč alebo hard disk !!!
Časový posun umožňuje užívateľovi zastaviť a pretáčať priamy prenos TV. Akonáhle pauzou zastavíte priamy prenos, začne sa prenos ukladať na pripojené USB zariadenie.
Pauza priameho prenosu TV:
1. Stlačte tlačidlo PAUSE.
2. Na obrazovke sa zobrazí info lišta s časový priebehom. Informačná lišta automaticky zmizne po čase, ktorý môžete nastaviť v menu. Ak ju chcete znovu zobraziť, stlačte tlačidlo INFO.
3. Stlačením tlačidla PLAY bude prenos pokračovať. Prijímač Ferguson bude automaticky nahrávať priamy prenos, zatiaľ čo vy, môžete pozerať program s časovým oneskorením.
Pretáčanie časového posunu (ak si chcete znovu prehrať časť priameho prenosu):
1. Prepnite sa do módu časový posun.
2. Použite tlačidlá FF and REV na posun v zaznamenanom priamom prenose. Stlačením tlačidla PLAY sa záznam spustí.
Vypnutie časového posunu:
Stlačením tlačidla EXIT sa časový posun vypne.


7.4 EPG (obr. 25)
Prijímač je vybavený funkciou EPG (elektronický programový sprievodca), ktorá zobrazuje informácie o programoch, ako napríklad podrobný popis vysielania, čas vysielania, a to aj na niekoľko dní dopredu.
Tieto informácie sú dostupné len v prípade, že ich vysiela prevádzkovateľ vysielania.
Stlačením tlačidla EPG sa zobrazí okno EPG.
Stlačením MODRÉHO tlačidla sa zobrazí plánovač.
Po stlačení ZELENÉHO tlačidla sa zobrazia detailné informácie vybraného programu.
Stlačenie ČERVENÉHO nastaví časovač nahrávania priamo podľa údajov z EPG.

7.5 Zoznam družíc (obr. 26)
Stlačením tlačidla SAT sa zobrazí zoznam družíc, ktorých programy máte
naladené. Programy sa do zoznamov triedia automaticky pri ladení.
Aktuálne používaný zoznam je označený červenou farbou.


7.6 Zoznam programov (obr. 27)
Zoznam naladených programov sa zobrazí po stlačení tlačidla OK počas pozeranie programu. Šípkami si zvoľte požadovaný program a po stlačení tlačidla OK sa spustí jeho prehrávanie.
Uvedený zoznam programov je možné aj triediť.
Po stlačení ZELENÉHO tlačidla sa zobrazí okno s funkciami umožňujúcimi
triedenie programov. Programy sa zotriedia podľa vašej voľby.
Poznámka: Zoradenie podľa abecedy závisí od názvu programu. Prevádzkovatelia niekedy v názvoch používajú špeciálne znaky, takže poradie nemusí byť zachované.

7.7 Rýchle hľadanie (obr. 28)
Stlačením MODRÉHO tlačidla sa zobrazí okno rýchleho hľadania. Po zadaní písmena sa v zozname zobrazia len tie programy, ktorých názov začína zadaným písmenom. Môžete zadať aj viac písmen, alebo aj celý názov programu.
Pre rýchle zadávanie je možné použiť numerické tlačidlá na diaľkovom ovládači. Písmena sa zadávajú rovnakým spôsobom ako SMS na telefóne.7.8 Editácia programov (obr. 29)
Stlačením tlačidla EDIT počas pozerania programu sa zobrazí okno s možnosťami editácie programov.
7.9 Favoritné skupiny programov (obr. 30)
Zoznam favoritných skupín sa zobrazí po stlačení tlačidla FAV. Program môžete zaradiť do viacerých favoritných skupín, ale v každej sa môže nachádzať len raz.
V zozname sa zobrazia len použité favoritné skupiny. Ak do skupiny nepriradíte žiadny program, zoznam bude prázdny.

7.10 Výber zvuku (obr. 31)
Stlačte tlačidlo AUDIO a zobrazí sa okno s nastavením (stereo, left and right). Je možné nastaviť aj jazyk zvuku v prípade, že je program vysielaný s viacerými zvukovými doprovodmi.7.11 Výber tituliek (obr. 32)
Stlačte tlačidlo SUB.T a zobrazí sa zoznam tituliek, pokiaľ sú spolu s programom vysielané.

POZOR !!!
Funkcia USB Memory umožňuje nahrávať vysielanie alebo prehrávať záznam na/z externého USB zariadenia ako napríklad USB pamäťová karta alebo externý USB HDD (HardDisk). Pre správnu funkciu dodržiavajte podmienky, ktoré sú spomenuté v upozornení.


UPOZORNENIE:
1. Ak chcete použiť USB zariadenie, musí podporovať USB 2.0. V prípade nahrávanie na disk USB, odporúčame použiť USB2.0 SLC typ s rýchlosťou zápisu viac ako 9.0MB/s pre stabilné nahrávanie.
2. Pred použitím sa uistite, že zariadenie je naformátované na FAT32.
Naformátovanie je možné použitím funkcie formát na počítači.
3. Externý harddisk HDD by mal obsahovať svoj vlastný zdroj napájania.


POZNÁMKA:

1. Neodpájajte externé USB zariadenie z prijímača počas nahrávania alebo prehrávania v USB móde. Neočakávané odpojenie by mohlo viesť k poškodeniu prijímača alebo USB zariadenia.
2. Nedotýkajte sa zariadení mokrými rukami.

Hlavné vlastnosti:
• USB PVR function – nahrávanie na USB zariadenie
• Digitálny optický výstup S/PDIF
• Komponentný (YPbPr) výstup
• Elektronický programový sprievodca
• Podporuje teletext a titulky
• OSD menu vo viacerých jazykoch
• Funkcia rýchleho vyhľadávania
• Oddelený TV/Radio zoznam a favo-ritný zoznam
• Vyhľadávanie programov v automatickom, rozšírenom a manuálnom móde
• Podpora prepínačov DiSEqC 1.0 a motorov DiSEqC 1.2 a USALS
• Prenos zoznamu programov pomocou USB
• Čítačka kariet pre platené programy
• Modulátor RF OUT