Home · Články · Fórum · Luterán Blog April 14 2024 21:45:38
Reklama
Tu je priestor pre Vašu reklamu.

PRESADZUJE RADA RTV ZÁUJEM VEREJNOSTI ?!

Žijeme v EURada pre vysielanie a retransmisiu ako správny orgán má zo zákona dané do vienka ochraňovať verejný záujem.

Kompetencie na to má, treba veriť, že aj kompetentných.

Zatiaľ to tak nevyzerá.

Aj keď nám za to nikto nezaplatí, skúsme jej pomôcť.

Najprv si v skratke pripomeňme, čo Rada, či už rada, alebo nerada robiť musí.

Má aj taký slogan na svojej titulnej stránke.

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu.

Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.Poslal som sťažnosť na Radu ako občan koncesionár.

Platím koncesionársky poplatok, sledujem STV prostredníctvom družice Astra 23,5 vlastným sat zariadením.

Neznáma spoločnosť sa mi vyhráža zrušením príjmu STV zablokovaním karty, ktorá je mojím vlastníctvom.

Príjem podmieňuje neoprávnenými mesačnými poplatkami.

Źiadam Vás o zabezpečenie môjho ústavného práva na informácie tak, aby do signálu STV nemohli byť vkladané dáta neoprávneným subjektom zabraňujúce jeho príjmu na mojej karte.

Ako orgán štátnej správy Vás žiadam, aby ste o uvedenej skutočnosti informovali NR SR, vládu SR a ÚS SR.

Odpoveď Rady.


Dobrý deň,

Rada pre vysielanie a retransmisu nie je kompetentá zaoberať sa Vašim podnetom, postupuje ho preto vecne príslušným inštitúciám.

Z Vášho podnetu vyplýva, že sa cítite byť podvedený klamlivou reklamou a že mohlo dôjsť k nenáležitej zmene

zmluvných podmienok medzi poskytovateľom služby a Vami ako zákazníkom.

Oboma vecami je kompetentná zaoberať sa Slovenská obchodná inšpekcia, preto Váš podnet podstupujeme jej.

Zároveň uvádzate, že do signálu, ktorý prijímate, by mohli byť zo strany neoprávneného subjektu vkladané dáta,

ktoré Vám budú zabraňovať v príjme signálu. Na prešetrenie prípadov blokovania signálu je oprávnený

Telekomunikačný úrad SR, preto Váš podnet zároveň podstupujeme aj tejto inštitúcii.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Jelčová
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Dobrovičova 8, P. O. BOX 155
810 00 Bratislava
tel.: +421 2 20 90 65 03
mobil: +421 918 696 286
mail: lucia.jelcova@rada-rtv.sk

Nebudem teraz do detailov rozoberať odpoveď. Vadí mi na nej hlavne to, ako si pani Mgr. " dokreslila " v mojej sťažnosti všetko to, čo z nej " vyplýva " a presunula zodpovednosť na SOI, ktorá s tým nemá nič spoločné.

No ale nič to, skúsim svoju sťažnosť sformulovať ešte raz a " precíznejšie ", prípadne pani Mgr. oslovím aj telefonicky
Luteran , June 14 2012 08:34:26 11 Komentáre · 4258 Prečítané · Vytlačiť

Komentáre

Luteran , June 14 2012 16:03:31
Ešte doplnok k článku. Zatelefonoval som na Radu, pani Mgr. som nestihol, v kancelárii Rady som sa pýtal na tvorcu odpovede, pani nevedela, alebo nechcela vedieť, na moje naliehanie ma nakoniec prepla na licenčný odbor. Tu som chvíľku debatoval s Mgr. B. , žiaľ rýchlo sme to ukončili, nakoľko som zistil, že je nekompetentný. Začal mi totiž vysvetľovať, že STV cez satelit je nad rámec čohosi, čo som mu už ani nedoprial dokončiť. Doporučil som mu naštudovať si detaily v archíve Rady.
stadler , June 15 2012 09:16:38
tematika je asi pre bezneho obcana dost zlozita. mate pocit ze obycajni ludia sa niekedy v zivote dostali do kontaktu s takymito vecami?
Luteran , June 15 2012 09:42:53
Pán Stadler, rozumiem Vám, len pochopte aj Vy mňa. Celý úrad vrátane mladého právnika na licenčnom odbore úradu, ktorý má presadzovať záujem verejnosti musí ovládať aspoň základné veci ! To mi snáď nechcete tvrdiť, že úrady platené z našich daní majú byť obsadzované kamarátmi "polimatikov" , ktorí slúžia svojim mecenášom. Tak je to v Ugande, na Ukrajine, v Grécku a zdá sa, že už aj na Slovensku.
makovic , June 15 2012 11:27:20
ZÁKON

zo 14. septembra 2000


o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách

DRUHÁ ČASŤ
RADA

§ 4
Poslanie a postavenie rady

(1) Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

(2) Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.

(3) Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.7)

(4) Činnosť rady vyplývajúcu z jej poslania (odseky 1 a 2) a z jej pôsobnosti (§ 5) vykonávajú členovia rady a úlohy spojené s činnosťou rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "kancelária" ).

§ 5
Pôsobnosť rady

(1) Do pôsobnosti rady v oblasti výkonu štátnej správy patrí

a) rozhodovať o licenciách na vysielanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu7a) (ďalej len "licencia" ),
b ) rozhodovať o registráciách retransmisie,
c) rozhodovať o pozastavení retransmisie programovej služby,
d) rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,
e) začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,
f) určovať programové typy a posudzovať zaradenie komunikátu do vysielateľom zvoleného programového typu alebo k doplnkovému vysielaniu,
g) dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov, 7)
h) ukladať sankcie vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ako aj tým, ktorí vysielajú alebo prevádzkujú retransmisiu bez oprávnenia,
i) určovať lehoty na úpravu právnych pomerov vysielateľov,
j) viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie (ďalej len "žiadosť o licenciu" ), udelených licencií vrátane ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie, o registráciách retransmisie vrátane ich zmien údajov o poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti vrátane ich zmien a údajov o vysielateľoch prostredníctvom internetu poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti podľa § 63a vrátane ich zmien,
k) oznamovať pravidelne Európskej komisii (ďalej len "Komisia" ) plnenie vybraných povinností vysielateľmi a poskytovateľmi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spolupracovať s Komisiou pri uplatňovaní ustanovení tohto zákona, najmä pri zostavovaní a zverejňovaní zoznamu významných podujatí pre verejnosť (§ 31),
l) spracúvať štatistiky o odvysielanom programe s dôrazom na štatistiku vysielania európskych diel a nezávislej produkcie na základe podkladov vysielateľov a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
m) žiadať záznamy vysielania od vysielateľov v prípade potreby,
n) vybavovať sťažnosti na porušenie tohto zákona podľa § 14a.

(2) Do pôsobnosti rady ďalej patrí

a) vykonávať dohľad nad dodržiavaním Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii8) a zastupovať Slovenskú republiku v Stálom výbore pre cezhraničnú televíziu Rady Európy,
b ) zúčastňovať sa na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
c) vyjadrovať sa o návrhoch na uzavretie medzinárodných zmlúv v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, o ich plnení, navrhovať uzavretie medzinárodných zmlúv, medzinárodných dohovorov a iných medzinárodných právnych aktov alebo pristúpenie k nim,
d) podieľať sa na výmene informácií a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré pôsobia v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie,
e) spolupracovať s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len "úrad" ) v oblasti využitia frekvencií pre vysielanie,
f) upozorňovať radu Rozhlasu a televízie Slovenska 9) na porušenie povinností uložených vysielateľovi na základe zákona týmto zákonom,
g) viesť štatistické prehľady o pokrytí územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom a televíznym signálom a o počte obyvateľov, ktorí prijímajú rozhlasový signál a televízny signál vysielateľmi s licenciou,
h) predkladať Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada" ) výročnú správu o stave vysielania a o svojej činnosti (ďalej len "výročná správa" ) do 90 dní po skončení kalendárneho roka,
i) zostavovať správu, ktorej obsahom je analýza reklamy, ktorá sprevádza programy pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov alebo je do nich včlenená, a predkladať ju na žiadosť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo kultúry" ),
j) poskytovať ministerstvu kultúry a Ministerstvu školstva Slovenskej republiky podklady k správe, ktorej obsahom je zhodnotenie stavu a úrovne mediálnej gramotnosti,
k) zostavovať zoznam všetkých vysielateľov televíznej programovej služby z hľadiska prístupu verejnosti k ich vysielaniu,
l) zostavovať zoznam významných podujatí v spolupráci s Ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, s nositeľmi práv a vysielateľmi,
m) spolupracovať so samoregulačnými orgánmi v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vytváraní účinných samoregulačných systémov,
n) rokovať podľa § 5a v spolupráci s ministerstvom kultúry s príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

(3) Rada je povinná

a) predkladať národnej rade informácie o stave vysielania a o svojej činnosti, ak o to národná rada požiada,
b ) zverejňovať prostredníctvom svojho webového sídla, periodickej tlače11) a tlačovej agentúry prehľad platných licencií a registrácií retransmisie, stav využitia frekvenčného spektra, prehľad voľných frekvencií na vysielanie a prehľad poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a vysielateľov prostredníctvom internetu,
c) predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho poriadku rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej rady na schválenie,
d) navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií Slovenskej republiky,
e) plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi, 7)
f) poskytovať informácie podľa osobitného predpisu.12)

Kto tvrdí, že nie je Rada sa oprávnená tým zaoberať? Je smiešne tvrdiť, že túto kompetenciu má SOI! Veď si len stačí prečítať zákonom stanovené pôsobenie a predmet činnosti SOIky a je jasné, že kompetentná je Rada pre vysielanie a Retransmisiu. A na to netreba ani žiadny extenzívny výklad zákona. Rada má právomoc a je oprávnená podĺa zákona ukladať aj pokuty. Len sa jej naozaj asi nechce.
Luteran , June 15 2012 12:28:47
Pán Makovic, vďaka za vynikajúci podnet. Potrebujeme viac ľudí ako ste Vy. Predstavte si, že sám mám niekedy pocit, že časovo sa nedá zvládnuť dohľadanie všetkých tých zákonov, predpisov, dokumentov a súvislostí. Ak sa nájde viac ľudí ochotných ako ste Vy, dokážeme mašinériu arogantnej moci politikov, úradníkov a mafiánov aspoň "poštekliť ". Na to, aby z pošteklenia vznikol " štuchanec " a nakoniec " kopanec " však je treba aby sa viac občanov prebudilo z letargie.
okap , June 15 2012 12:29:08
Zo vsetkeho stale vypliva, ze demokracia na Slovensku neexistuje, je len deklarovana, treba dat podnet na Európsky súdny dvor, u nas sa pravdy nedovolame, verejnopravna TV musi byt iba s poplatkom za koncesiu. Doliny nemaju ziadny terest. signál nemozu platit SERPO. Zijeme v absurdistane.smiley
Luteran , June 15 2012 13:37:33
Pán Okap, skúsme najprv všetky demokratické nástroje tu u nás doma t.j. sťažnosť na Radu RTV, potom sťažnosť na NR SR, vláde SR, Ústavný súd a potom bude petícia a zároveň môže byť podanie na ESD. Najprv je však treba, aby ľudia skutočne prejavili svoju nevôľu. Začiatkom júla bude zaregistrované ZDRUŽENIE. Keď to už bude oficiálne, môžu nás občania poveriť zastupovaním vo veci. Nie každý má záujem " strácať čas ", radšej zaplatí a potom nadáva. Pán Okap buďte aj Vy aktívny aspoň tak, že informujete ľudí vôkol seba, prípadne ich nasmerujete na nás. Vďaka.
Citron , June 15 2012 18:37:40
Ja k tomu len toľko:


Na základe informácií technického oddelenia máme v súčasnosti problém so systémom IRDETO(Skylink), kartami Irdeto a ICE v móde CryptoWorks aj Irdeto.Bolo realizované opatrenie - kódovací systém sme boli nútení prepnúť do stavu "núdzový režim".

V tomto režime karty zaregistrované pred 15.6.2012 aktuálne fungujú.

Čo však momentálne nefunguje:
- nové registrácie
- GlobalFree - predvádzací režim (20dní)
- zmeny služieb
- reautorizácia

Technici z partnerskej firmy E4CG aj priamo z Irdeta na odstránení poruchy intenzívne pracujú.

O ďalšom postupe vás budeme informovať.

Predpokladáme odstránenie poruchy a prechod na štandardnú prevádzku počas dnešného dňa.

Doporučenie pre predajcov:
S prácami typu - nové inštalácie, registrácie, preregistrácie, zmeny služieb - predplatné, počkajte do doby odstránenia poruchy.

Všetky tieto činnosti vykonané v súčasnosti sa na kartách zákazníkov prejavia až po prepnutí systému z núdzového režimu naspäť na štandartný režim.

Ďakujeme.

Team Skylink


ešte nás čakajú krušné chvíľe...smiley
lubomir63 , June 15 2012 23:14:21
2 moje karty so základnou ponukou dostali takto plné rozšírenie (do 15.7.) Fukol som ich za blokery a národ môže pozerať smiley. Len nech sa to tej bande takto džube každý mesiac. smiley
Luteran , June 17 2012 10:21:20
Nechcem vyzerať ako človek z inej planéty, avšak z udalostí okolo SLOCSKY teda Slovaklinku, CS Linku a Skylinku mám čoraz nepríjemnejší pocit. Ten sa nedá vyjadriť ako smútok, či radosť z toho ako to celé nefunguje. Pocit je len o tom, či máme a budeme mať my všetci dohromady t.j užívatelia, predajcovia dosah na to, čo sa tu vlastne chystá a tým je obyčajné DTH typu DIGI a pod. Proste vadí mi ten CHAOS a NETRANSPARENTNOSŤ. No ale, neostáva nič iné, iba čakať na vývoj a snažiť sa primerane reagovať.
okap , June 17 2012 13:58:49
Problemy v skylinku zacali v stredu popoludní, zaregistroval som 5 nefunkcnych kariet, vo stvrtok rano som volal na helpdesk skylink, zodpovedny pracovnik ani cele call centrum si nevsimli zvyseny pocet reklamacii na funkcnost kariet, az v piatok predajcvovia dostali oficialny mail o problemoch kariet. Suma sumarum cca 12-15 hodin boli zakaznici bez moznosti sledovania TV a to je v case ME vo futbale tazka havaria. Ano zda sa, ze technicke zabezpecenie sluzby Skylink zacina pripominat technicke nezabezpecenie sluzby Digitv, asi nas caka tazke leto. Minimálne mal Skylink od strvtka na svoju stranku vyvesit ospravedlnenie a spravu, ze na oprave sa pracuje. Doteraz sa tak nestalo a my pradajcovia a montaznici sme si to opat schytali, ked sme bezmocne riesili refres kariet a ospravedlnovali sa za skylink. Dalsim problemom sa zda byt uplink na Towercome. Pravidelne ked je v hlavnom meste burka sk programy nejdu na Slovensku, aj ked inde svieti slnko.
V minulosti v case blavackej burky uplink 12565 bezpecne slapal!
smiley

Pridať komentár

Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.

Hodnotenia

Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem a zaregistrujte sa. Trvá to menej ako 20s

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového kliknite práve sem.
Kto je Online
Hostí Online: 1
Žiadny člen nie je Online

Registrovaní členovia: 17,433
Najnovší člen: Jamesfup
Partnerské weby


Chcete sa stať partnerom?
Kontaktujte nás